ANUNȚ PENTRU REZIDENȚII INTERESAȚI

 ATENȚIE MODULUL DE MEDICINĂ LEGALĂ 

ANUNȚ PENTRU REZIDENȚII INTERESAȚI

 

Stagiul de medicina legală de doua saptămâni pentru cei de la Chirurgie plastică și Medicina muncii va avea loc în perioada: 08.01.2024-19.01.2024  

- perioada de înscriere 06.11.2023-30.11.2023.

- Coordonator stagiu - Prof. Univ. Dr.Curcă George Cristian 

Înscrierile se fac personal doar in perioada mentionata  de pe adresa de e-mail instituțională – UMFCD (cea care se termină cu  @rez.umfcd.ro).

Actele necesare (și obligatorii) pentru înscriere,  mai jos menționate, se trimit toate odata pe  adresa de e-mail secretariatmedlegbio@umfcd.ro încărcate într-un singur fișier.

Ele vor fi trimise la DSP spre verificare, iar în baza lor se va elibera repartiția  de efectuare a stagiului.

Dosarul trimis incomplet (ex: lipsă acord întrerupere) atrage după sine blocarea dosarului și ca urmare nu se va elibera repartiția de stagiu de la DSP.

Fiecare email cu solicitare înscriere (în perioada antemenționată) va primi confirmare în cel mult 7 zile. Dacă este depășit acest interval, vă rugăm să sunați pentru confirmare de primire la secretariatul disciplinei la numarul de tel. 031 423 07 19

Actele necesare  la înscriere (sunt obligatorii):

A.Rezidentii cu domiciliul în Romania depun:

  1. copie  după prima pagină a carnetului de rezident;
  2.  acordul pentru întreruperea de stagiu (acolo unde este nevoie);
  3. cererea tip completată.

B. Rezidentii cu domiciliul în Romania care nu au carnet de rezident depun:

  1.  acordul profesorului coordonator;
  2. acordul pentru întreruperea de stagiu (acolo unde este nevoie);
  3. cererea tip completată.

C. Rezidentii cu domiciliul în altă țară depun:

  1. copie  după prima pagină a carnetului de rezident sau (în lipsă) acordul profesorului coordonator;
  2. cererea tip completată;
  3. acordul de intrerupere (acolo unde este nevoie);

D. Rezidentii cu detasare depun

1. copie  după prima pagină a carnetului de rezident 

2.  cererea tip de inscriere

3.acordul pentru întreruperea de stagiu (acolo unde este nevoie);

4. cererea detasare primire in centrul Universitar Bucuresti, adresata dlui profesor Curca George Cristian 

pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală (vezi mai jos). 

Conform acestui ordin inscrierile incep cu minimum 30 de zile înainte de începerea stagiului de pregătire. Documentele necesare intre care cererea de efectuare a pregătirii pentru acordul de primire al şefului de secţie/secţie clinică va fi conform modelului din anexa ordinului iar procedura de inscriere intocmai dupa cum este prezentata in ordinul mai sus amintit. 

Toti medicii rezidenti efectueaza stagiul  de bioetica ceea ce sustine nevoia de moralitate in actul medical. Pentru a putea administra numarul mare de medici rezidenti care trec pe rand prin bancile amfiteatrului mare al INML in cadrul  stagiului  lor de bioetica si pentru a nu se crea aglomerari, toti medicii rezidenti sunt rugati ca in acord cu indrumatorul de stagiu sa se prezinte la stagiul  de bioetica in anul corespunzator, conform curiculei.

Vor fi aprobate numai acele cereri de efectuare a stagiului care sunt adresate in cadrul anului de pregatire corespunzator curiculei. Prin exceptie, rezidentii care solicita efectuarea modulului in afara anului curicular vor trebui sa-si motiveze situatia de exceptie printr-o cerere aprobata de catre coordonatorul de rezidentiat insotita obligatoriu de dovada motivului care ii impiedica sa efectueze stagiul in anul corespunzator curiculei (ex. dovada plecarii din tara, dovada participarii la bursa, etc.). 

Rezidentii care aleg sa nu solicite efectuarea stagiului  de bioetica in anul corespunzator curiculei si nici nu prezinta motivatia pentru aceasta situatie particulara vor fi inscrisi exclusiv in ultimul modul de bioetica in ultimul an de rezidentiat in limita locurilor disponibile. 

Medicii rezidenti sunt rugati sa respecte impartirea curiculara pe stagii si module si de asemenea sa-si respecte colegii care aleg sa isi organizeze programul de pregatire astfel incat sa nu creeze disfunctionaliti.

In situatia in care programarea celor trei perioade cand se efectueaza stagiul  de bioetica pe perioada anului curicular  nu corespunde intrutotul programarii curiculare a specialitatii (de ex. exista o curicula in care modulul de bioetica este programat cu incepere din 15 decembrie si care ar urma sa se desfasoare pe timpul sarbatorilor de Craciun) va avea prioritate programarea efectuata de catre cadrele didactice ale Disciplinei de Medicina legala si Bioetica intrucat acestea desfasoara modulul de bioetica si doar ele isi cunosc programul normat de catre UMFCD, modulul de bioetica neputandu-se desfasura prin suprapunere cu alte atributii didactice. 

Data exacta a stagiilor din urmatorul an se stabileste in fiecare an universitar incepand cu 15 Octombrie fiind dependenta de programul universitar care este definitivat de catre UMFCD in jurul acestei perioade.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII, MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

Ordinul nr. 101/3180/2015 pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală 

 

În vigoare de la 01.03.2015

Nr. 101/3.180 

Ministerul Sănătăţii 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice 

Văzând Referatul de aprobare nr. NB 806 din 2 februarie 2015 al Direcţiei generale resurse umane, juridic şi contencios din cadrul Ministerului Sănătăţii, 

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 899/2002 privind organizarea învăţământului postuniversitar medical şi farmaceutic uman, cu modificările şi completările ulterioare, 

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, ministrul sănătăţii şi ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice emit prezentul ordin. 

Art. I. 

După articolul 21 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 671 din 1 octombrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se introduc şapte noi articole, articolele 211-217, cu următorul cuprins: 

Art. 211

Repartizarea în unitatea sanitară acreditată pentru efectuarea modulului, denumită în continuare unitatea sanitară acreditată, se realizează pe baza acordului de primire al şefului de secţie/secţie clinică din unitatea sanitară respectivă. 

Art. 212

Cu minimum 30 de zile înainte de începerea modulului de pregătire rezidenţii şi specialiştii prevăzuţi la art. 1 vor depune la unitatea sanitară acreditată cererea de efectuare a pregătirii, cu acordul de primire al şefului de secţie/secţie clinică, conform modelului din anexa care face parte integrantă din prezentul regulament. Unitatea sanitară acreditată centralizează cererile de efectuare a pregătirii, în original, pe care le transmite săptămânal direcţiei de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, însoţite de o copie a carnetului de rezident - prima pagină. 

Art. 213

Structura abilitată din cadrul direcţiei de sănătate publică prelucrează solicitările şi întocmeşte o adresă de repartiţie către unitatea sanitară acreditată care a transmis cererea şi o adresă de repartiţie către unitatea sanitară cu care a încheiat contractul de muncă de rezident. În cazul specialiştilor aflaţi în pregătire la a 2-a specialitate cu taxă, structura abilitată din cadrul direcţiei de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, întocmeşte numai adresa de repartiţie către secţia/secţia clinică în care se efectuează stagiul. Cu 5 zile înainte de începerea pregătirii, direcţia de sănătate publică transmite unităţilor sanitare de la care au venit solicitările adresele de repartiţie. 

Art. 214

La primirea adreselor de repartiţie unitatea sanitară acreditată eliberează rezidenţilor/specialiştilor adresele de repartiţie prevăzute la art. 213, pe care aceştia au obligaţia să le depună la secţia/secţia clinică din unitatea sanitară acreditată unde se desfăşoară modulul şi, după caz, la unitatea angajatoare. 

Art. 215

După finalizarea modulului de pregătire consemnată în carnet, rezidenţii/specialiştii vor depune la unitatea sanitară acreditată în care s-a efectuat pregătirea o copie a carnetului de rezident - prima pagina şi pagina din care să rezulte finalizarea modulului de pregătire. Aceste copii vor fi transmise la structura abilitată din cadrul direcţiei de sănătate publică. 

Art. 216

Validarea stagiilor efectuate pe parcursul fiecărui an de rezidenţiat va fi efectuată de către structura abilitată din cadrul direcţiei de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti. 

Art. 217

Aplicarea vizei anuale se face de către serviciul resurse umane din unitatea angajatoare pe baza documentelor aflate în dosarul personal (pontaje lunare, întreruperi şi altele asemenea)." 

Art. II. 

Prezentul ordin se aplică începând cu data de 1 martie 2015. 

Art. III. 

(1) Pentru Centrul Universitar Bucureşti, până la data de 1 mai 2015 documentele prevăzute la art. 212 şi 215 din Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală, cu modificările şi completările ulterioare, se transmit către Compartimentul de management al pregătirii medicilor, medicilor dentişti şi farmaciştilor prin rezidenţiat şi a doua specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, Strada George Vraca nr. 9, sectorul 1, municipiul Bucureşti, care realizează activităţile prevăzute la art. 213

(2) După data prevăzută la alin. (1) solicitările vor fi prelucrate de către structura abilitată din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti. 

Art. IV. 

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

 

 

 

Ministrul sănătăţii,                                  Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,
Nicolae Bănicioiu                                                     Mihai Sorin Cîmpeanu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXĂ la regulament 

CERERE

 

Subsemnatul (a), . . . . . . . . . ……………………………………………., cod rezident . . . . . . . . ……………….. ., rezident/specialist în specialitatea . . . . . . . . . ………………………………..., vă rog să binevoiţi a-mi aproba efectuarea stagiului Medicina legala din curricula de pregătire în specialitate în perioada 08.01.2024-19.01.2024 în secţia/secţia clinică INML Mina Minovici / Medicina Legala Clinică pe care o conduceţi. 

 

Data                                                                                      Semnatura,

 

Domnului prof.univ. dr. Curca George Cristian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cerere pentru acord întrerupere

 

Subsemnatul (a), . . . . . . . . . …………………………………., cod rezident . . . . . . . . …………………………….. ., rezident/specialist în specialitatea . . . . . . . . . ……………………………….., vă rog să binevoiţi a-mi aproba întreruperea  stagiului de . . . . . . . . . . . . . . . . . …………….. . . în perioada 08.01.2024-19.01.2024  pentru a efectua stagiul de Bioetica din curicula de pregătire., 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Data                                        

                                              Semnatura,

 

 

 

 

 

 

Domnului prof.univ. dr. ……………………………………….

(semneaza coordonatorul stagiului pe care îl întrerupeți )