Următorul stagiu de Bioetică

 Următorul stagiu de Bioetică pentru medicii rezidenți se va ține în perioada 01.06.2021-14.06.2021.

Coordonator stagiu de Bioetică  - Prof. Univ. Dr. Hostiuc Iulian Sorin.

Înscrierile se fac în perioada 15.03.2021-31.03.2021,  personal, de pe adresa de e-mail instituțională – UMFCD (cea care se termină cu  @rez.umfcd.ro).

Actele necesare (și obligatorii) pentru inscriere,  mai jos menționate, se trimit pe  adresa de e-mail secretariatmedlegbio@umfcd.ro încărcate într-un singur fișier.

Ele vor fi trimise la DSP spre verificare, iar în baza lor se va elibera repartiția  de efectuare a stagiului.

Dosarul trimis incomplet (ex: lipsă acord întrerupere) atrage după sine blocarea dosarului și ca urmare nu se va elibera repartiția de stagiu de la DSP.

Fiecare email cu solicitare înscriere (în perioada antemenționată) va primi confirmare în cel mult 7 zile. Dacă este depășit acest interval, vă rugăm să sunați pentru confirmare de primire la secretariatul disciplinei.

Actele necesare  la înscriere (obligatorii):

A.Rezidentii cu domiciliul în Romania depun:

  1. copie  după prima pagină a carnetului de rezident;
  2.  acordul pentru întreruperea de stagiu (acolo unde este nevoie);
  3. cererea tip completată.

B. Rezidentii cu domiciliul în Romania care nu au carnet de rezident depun:

  1.  acordul profesorului coordonator;
  2. acordul pentru întreruperea de stagiu (acolo unde este nevoie);
  3. cererea tip completată.

C. Rezidentii cu domiciliul în altă țară depun:

  1. copie  după prima pagină a carnetului de rezident sau (în lipsă) acordul profesorului coordonator;
  2. cererea tip completată;
  3. acordul de intrerupere (acolo unde este nevoie);

Înscrierea medicilor rezidenți în vederea efectuării stagiului de bioetică  se efectuează în limita locurilor disponibile, în ordinea înscrierii.

Înscrierea oricărui medic rezident la stagiul de bioetică  se va efectua cu respectarea normelor legale, respectiv ale Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală, cu modificările și completările ulterioare, care poate fi vizualizat aici (art 20-33)

Conform acestui ordin înscrierile încep cu minimum 30 de zile înainte de începerea stagiului de pregătire.

Pentru a putea administra numărul mare de medici rezidenți vă rugăm să vă înscrieți strict în anul corespunzător, conform curriculei, doar cererile care respectă acest criteriu fiind aprobate implicit. Prin excepție, medicii rezidenți care solicită efectuarea modulului în afara anului curricular vor trebui să-și motiveze situația de excepție printr-o cerere, ce va fi supusă aprobării coordonatorul de rezidențiat, însoțită obligatoriu de dovada motivului care îi împiedică sa efectueze stagiul în anul corespunzător curriculei (ex. dovada plecării din tara, dovada participării la o bursă în străinătate etc).

Medicii rezidenți care aleg sa nu solicite efectuarea stagiului de bioetică în anul corespunzător curriculei și nici nu prezintă o motivație scrisă, vor fi înscriși exclusiv în ultimul modul de bioetică din ultimul an de rezidențiat și doar în limita locurilor disponibile.

Cererea pentru modulul de bioetică, precum și cererea de întrerupere stagiu sunt anexate. Ele trebuie completate și depuse pe emailul disciplinei.

 

CERERE

 

 

Subsemnatul (a) Nume ___________ Prenume__________________ cod rezident _________________, medic rezident/specialist în specialitatea _____________________, vă rog să binevoiţi a-mi aproba efectuarea stagiului  de   Bioetică din curricula de pregătire în specialitate în perioada 01.06.2021-14.06.2021 în secţia clinică Prosectură și Medicină Legală Clinică 2 din cadrul Institutului Național de Medicină Legală “Mina Minovici”. 

 

Data                                                                                      Semnătura,

 

 

Domnului prof. univ. dr. Hostiuc Iulian Sorin