In atentia rezidenților stagiu noiembrie 2021

 ATENTIE MODULUL DE BIOETICA ANUNT PENTRU REZIDENTII INTERESATI  Stagiul  de Bioetica. Vor fi aprobate numai acele cereri de efectuare a stagiului care sunt adresate in cadrul anului de pregatire corespunzator curiculei cat si cererile rezidentilor  care finalizeaza rezidentiatul in primavera 2022.  1.  Stagiu in perioada 15-30 noiembrie 2021; inscrieri DOAR  in perioada 13.09.2021-24.09.2021 in limita locurilor disponibile.  Inscrierile se fac personal de pe adresa de e-mail institutionala – UMF (cea care se termina rez.umfcd.ro). Actele necesare obligatorii pentru inscriere,  mai jos mentionate se trimit o singura data, scanate pe  adresa de e-mail secretariatmedlegbio@umfcd.ro incarcate intr-un singur document. Mentionam ca aceste acte vor fi trimise de INML  la DSP spre verificare, iar in baza lor se va elibera repartitia dvs de efectuare a stagiului de Bioetica.  Dosarul trimis incomplet (ex.: lipsa acord intrerupere) atrage dupa sine blocarea dosarului, drept urmare nu se va elibera repartitia de stagiu. Actele necesare  la inscriere (sunt obligatorii): 1. Rezidentii cu domiciliul in Romania depun: a. una copie  dupa prima pagina a carnetului de rezident, b. acordul pentru intreruperea de stagiu (acolo unde este nevoie; model acord  se afla  la sfarsitul documentului) si  c. cererea tip completata. (se afla  la sfarsitul documentului) 2. Rezidentii cu domiciliul in Romania care nu au carnet de rezident depun la inscriere a. acordul profesorului coordonator, b. acordul pentru intreruperea de stagiu (acolo unde este nevoie; model acord  se afla  la sfarsitul documentului)) si  c. cererea tip completata. (se afla  la sfarsitul documentului) 3. Rezidentii cu domiciliul in alta tara depun la inscriere a.  copie prima pagina carnet rezident sau daca nu aveti carnet  depuneti acordul profesorului  coordonator, b.  cererea tip completata. (se afla  la sfarsitul documentului).  c. acordul de intrerupere (acolo unde este nevoie; model acord  se afla  la sfarsitul documentului)) Stagiile  de bioetica  pentru anul 2022  vor  fi fixate si postate pe  site-ul www.umfcdbioetica.ro. in  octombrie   2021. Inscrierea rezidentilor pentru  stagiul de bioetica  se efectueaza in limita locurilor disponibile.  Inscrieriea oricarui medic rezident la stagii  se va efectua cu respectarea normelor Ordinului nr. 101/3180/2015 pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală (vezi mai jos).  Conform acestui ordin inscrierile incep cu minimum 30 de zile înainte de începerea stagiului de pregătire. Documentele necesare intre care cererea de efectuare a pregătirii pentru acordul de primire al şefului de secţie/secţie clinică va fi conform modelului din anexa ordinului iar procedura de inscriere intocmai dupa cum este prezentata in ordinul mai sus amintit.  Toti medicii rezidenti efectueaza stagiul  de bioetica ceea ce sustine nevoia de moralitate in actul medical. Pentru a putea administra numarul mare de medici rezidenti toti medicii rezidenti sunt rugati ca in acord cu indrumatorul de stagiu sa se inscrie la stagiul  de bioetica in anul corespunzator, conform curiculei. Vor fi aprobate numai acele cereri de efectuare a stagiului care sunt adresate in cadrul anului de pregatire corespunzator curiculei. Prin exceptie, rezidentii care solicita efectuarea modulului in afara anului curicular vor trebui sa-si motiveze situatia de exceptie printr-o cerere aprobata de catre coordonatorul de rezidentiat insotita obligatoriu de dovada motivului care ii impiedica sa efectueze stagiul in anul corespunzator curiculei (ex. dovada plecarii din tara, dovada participarii la bursa, etc.).  Rezidentii care aleg sa nu solicite efectuarea stagiului  de bioetica in anul corespunzator curiculei si nici nu prezinta motivatia pentru aceasta situatie particulara vor fi inscrisi exclusiv in ultimul modul de bioetica in ultimul an de rezidentiat in limita locurilor disponibile.  Medicii rezidenti sunt rugati sa respecte impartirea curiculara pe stagii si module si de asemenea sa-si respecte colegii care aleg sa isi organizeze programul de pregatire astfel incat sa nu creeze disfunctionaliti. In situatia in care programarea celor trei perioade cand se efectueaza stagiul  de bioetica pe perioada anului curicular  nu corespunde intrutotul programarii curiculare a specialitatii (de ex. exista o curicula in care modulul de bioetica este programat cu incepere din 15 decembrie si care ar urma sa se desfasoare pe timpul sarbatorilor de Craciun) va avea prioritate programarea efectuata de catre cadrele didactice ale Disciplinei de Medicina legala si Bioetica intrucat acestea desfasoara modulul de bioetica si doar ele isi cunosc programul normat de catre UMFCD, modulul de bioetica neputandu-se desfasura prin suprapunere cu alte atributii didactice.  Data exacta a stagiilor din urmatorul an se stabileste in fiecare an universitar incepand cu 15 Octombrie fiind dependenta de programul universitar care este definitivat de catre UMFCD in jurul acestei perioade.   MINISTERUL SĂNĂTĂŢII, MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE Ordinul nr. 101/3180/2015 pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală    În vigoare de la 01.03.2015 Nr. 101/3.180  Ministerul Sănătăţii  Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice  Văzând Referatul de aprobare nr. NB 806 din 2 februarie 2015 al Direcţiei generale resurse umane, juridic şi contencios din cadrul Ministerului Sănătăţii,  având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 899/2002 privind organizarea învăţământului postuniversitar medical şi farmaceutic uman, cu modificările şi completările ulterioare,  în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, ministrul sănătăţii şi ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice emit prezentul ordin.  Art. I.  După articolul 21 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 671 din 1 octombrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se introduc şapte noi articole, articolele 211-217, cu următorul cuprins:  Art. 211.  Repartizarea în unitatea sanitară acreditată pentru efectuarea modulului, denumită în continuare unitatea sanitară acreditată, se realizează pe baza acordului de primire al şefului de secţie/secţie clinică din unitatea sanitară respectivă.  Art. 212.  Cu minimum 30 de zile înainte de începerea modulului de pregătire rezidenţii şi specialiştii prevăzuţi la art. 1 vor depune la unitatea sanitară acreditată cererea de efectuare a pregătirii, cu acordul de primire al şefului de secţie/secţie clinică, conform modelului din anexa care face parte integrantă din prezentul regulament. Unitatea sanitară acreditată centralizează cererile de efectuare a pregătirii, în original, pe care le transmite săptămânal direcţiei de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, însoţite de o copie a carnetului de rezident - prima pagină.  Art. 213.  Structura abilitată din cadrul direcţiei de sănătate publică prelucrează solicitările şi întocmeşte o adresă de repartiţie către unitatea sanitară acreditată care a transmis cererea şi o adresă de repartiţie către unitatea sanitară cu care a încheiat contractul de muncă de rezident. În cazul specialiştilor aflaţi în pregătire la a 2-a specialitate cu taxă, structura abilitată din cadrul direcţiei de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, întocmeşte numai adresa de repartiţie către secţia/secţia clinică în care se efectuează stagiul. Cu 5 zile înainte de începerea pregătirii, direcţia de sănătate publică transmite unităţilor sanitare de la care au venit solicitările adresele de repartiţie.  Art. 214.  La primirea adreselor de repartiţie unitatea sanitară acreditată eliberează rezidenţilor/specialiştilor adresele de repartiţie prevăzute la art. 213, pe care aceştia au obligaţia să le depună la secţia/secţia clinică din unitatea sanitară acreditată unde se desfăşoară modulul şi, după caz, la unitatea angajatoare.  Art. 215.  După finalizarea modulului de pregătire consemnată în carnet, rezidenţii/specialiştii vor depune la unitatea sanitară acreditată în care s-a efectuat pregătirea o copie a carnetului de rezident - prima pagina şi pagina din care să rezulte finalizarea modulului de pregătire. Aceste copii vor fi transmise la structura abilitată din cadrul direcţiei de sănătate publică.  Art. 216.  Validarea stagiilor efectuate pe parcursul fiecărui an de rezidenţiat va fi efectuată de către structura abilitată din cadrul direcţiei de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.  Art. 217.  Aplicarea vizei anuale se face de către serviciul resurse umane din unitatea angajatoare pe baza documentelor aflate în dosarul personal (pontaje lunare, întreruperi şi altele asemenea)."  Art. II.  Prezentul ordin se aplică începând cu data de 1 martie 2015.  Art. III.  (1) Pentru Centrul Universitar Bucureşti, până la data de 1 mai 2015 documentele prevăzute la art. 212 şi 215 din Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală, cu modificările şi completările ulterioare, se transmit către Compartimentul de management al pregătirii medicilor, medicilor dentişti şi farmaciştilor prin rezidenţiat şi a doua specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, Strada George Vraca nr. 9, sectorul 1, municipiul Bucureşti, care realizează activităţile prevăzute la art. 213.  (2) După data prevăzută la alin. (1) solicitările vor fi prelucrate de către structura abilitată din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti.  Art. IV.  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.          Ministrul sănătăţii,                              Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice, Nicolae Bănicioiu                                                     Mihai Sorin Cîmpeanu                   ANEXĂ la regulament    CERERE Subsemnatul (a), . . . . . . . . . ……………………………………………., cod rezident . . . . . . . . ……………….. ., rezident/specialist în specialitatea . . . . . . . . . ………………………………..., vă rog să binevoiţi a-mi aproba efectuarea stagiului  de Bioetica din curricula de pregătire în specialitate în perioada 15.11.2021-30.11.2021 în secţia clinică  Medicina Legala/ INML “Mina Minovici” pe care o conduceţi.    Data                                                                                      Semnatura,             Domnului prof. univ. dr. Curca George Cristian             Adresa e-mail rezident: ………………………………………………………..     Cerere pentru acord intrerupere         Subsemnatul (a), . . . . . . . . . …………………………………., cod rezident . . . . . . . . …………………………….. ., rezident/specialist în specialitatea . . . . . . . . . ……………………………….., vă rog să binevoiţi a-mi aproba intreruperea  stagiului de . . . . . . . . . . . . . . . . . …………….. . . in perioada  15.11.2021-30.11.2021  pentru a efectua stagiul de Bioetica din curicula de pregătire.,              Data                                                                    Semnatura,                                             Domnului prof. univ. dr. Curca George Cristian                       

In atentia rezidentilor

 In atentia rezidentilor  Având în vedere numărul extrem de mare de înscrieri, începând cu data de 22.03.2021 vor fi acceptate strict cererile medicilor rezidenți din ultimul an

Următorul stagiu de Bi

 Următorul stagiu de Bioetică pentru medicii rezidenți se va ține în perioada 01.06.2021-14.06.2021. Coordonator stagiu de Bioetică  - Prof. Univ. Dr. Hostiuc Iulian Sorin. Înscrierile se fac în perioada 15.03.2021-31.03.2021,  personal, de pe adresa de e-mail instituțională – UMFCD (cea care se termină cu  @rez.umfcd.ro). Ca excepție, medicii rezidenți de la alte universități pot utiliza adresa de email atașată respectivei universtități sau o adresă de email cu formatul prenume.nume@gmail.com (care poate conține și alte numere sau caractere, dar numele și prenumele trebuie să fie prezente în această ordine pentru a se putea utiliza adresa și pentru examen). Actele necesare (și obligatorii) pentru inscriere,  mai jos menționate, se trimit pe  adresa de e-mail secretariatmedlegbio@umfcd.ro încărcate într-un singur fișier. Ele vor fi trimise la DSP pentru a fi verificate, iar în baza lor se va elibera repartiția  de efectuare a stagiului. Dacă dosarul va fi trimis incomplet (ex: lipsă acord întrerupere)  nu se va elibera repartiția de stagiu de la DSP. Fiecare email prin care se solicită înscrierea (fiind luate în considerare doar cele primite în perioada menționată mai sus) va primi confirmare de primire în cel mult 7 zile. Dacă este depășit acest interval, vă rugăm să sunați pentru confirmare de primire la secretariatul disciplinei (031.42.30.719). Actele necesare  la înscriere (obligatorii): A.Rezidentii cu domiciliul în Romania depun: copie  după prima pagină a carnetului de rezident;  acordul pentru întreruperea de stagiu (acolo unde este nevoie); cererea tip completată. B. Rezidentii cu domiciliul în Romania care nu au carnet de rezident depun:  acordul profesorului coordonator; acordul pentru întreruperea de stagiu (acolo unde este nevoie); cererea tip completată. C. Rezidentii cu domiciliul în altă țară depun: copie  după prima pagină a carnetului de rezident sau (în lipsă) acordul profesorului coordonator; cererea tip completată; acordul de intrerupere (acolo unde este nevoie); Înscrierea medicilor rezidenți în vederea efectuării stagiului de bioetică  se efectuează în limita locurilor disponibile, în ordinea înscrierii. Înscrierea oricărui medic rezident la stagiul de bioetică  se va efectua cu respectarea normelor legale, respectiv ale Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală, cu modificările și completările ulterioare, care poate fi vizualizat aici (art 20-33) Conform acestui ordin înscrierile încep cu minimum 30 de zile înainte de începerea stagiului de pregătire. Pentru a putea administra numărul mare de medici rezidenți care solicită participarea, vă rugăm să vă înscrieți strict în anul în care, conform curriculei, trebuie efectuat modulul de bioetică.Doar cererile care respectă acest criteriu sunt aprobate implicit. Prin excepție, medicii rezidenți care solicită efectuarea modulului de bioetică în afara anului curricular vor trebui să-și motiveze situația de excepție printr-o cerere, ce va fi supusă aprobării coordonatorul de rezidențiat, însoțită obligatoriu de dovada motivului care îi împiedică sa efectueze stagiul în anul corespunzător curriculei (ex. dovada plecării din tara, dovada participării la o bursă în străinătate etc). Medicii rezidenți care aleg sa nu solicite efectuarea stagiului de bioetică în anul corespunzător curriculei și nici nu prezintă o motivație scrisă, vor fi înscriși exclusiv în ultimul modul de bioetică din ultimul an de rezidențiat și doar în limita locurilor disponibile. Cererea pentru modulul de bioetică, precum și cererea de întrerupere stagiu sunt anexate. Ele trebuie completate și depuse pe emailul disciplinei.  CERERE   Subsemnatul (a) Nume ___________ Prenume__________________ cod rezident _________________, medic rezident/specialist în specialitatea _____________________, vă rog să binevoiţi a-mi aproba efectuarea stagiului  de   Bioetică din curricula de pregătire în specialitate în perioada 01.06.2021-14.06.2021 în secţia clinică Prosectură și Medicină Legală Clinică 2 din cadrul Institutului Național de Medicină Legală “Mina Minovici”.   Data                                                                                      Semnătura,     Domnului prof. univ. dr. Hostiuc Iulian Sorin     

ANUNT PENTRU REZIDENTII

 ANUNT PENTRU REZIDENTII INTERESATI ATENTIE STAGIUL  DE BIOETICA  SI STAGIUL  DE MEDICINA LEGALA  !!! Toti rezidentii indiferent de specialitate  trebuie sa efectueze doua saptamanii de stagiu de Bioetica. Stagiu de Bioetica  in perioada 15.01.2021-31.01. 2021; inscrieri  in perioada 02.11.2020-20.11.2020 in limita locurilor disponibile.  Stagiu de Bioetica in perioada 01.06.2021-14.06.2021; inscrieri  in perioada 15.03.2021-31.03.2021 Stagiu de Medicina Legala (acest stagiu este pentru rezidentii  de chirurgie plastica si medicina muncii)  in perioada 01.02.2021-14.02. 2021 inscrieri  in perioada 02.11.2020-20.11.2020. Inscrierile se fac personal de pe adresa de e-mail institutionala – UMFCD (cea care se termina cu  @rez.umfcd.ro). Actele necesare obligatorii pentru inscriere,  mai jos mentionate, se trimit pe  adresa de e-mail secretariatmedlegbio@umfcd.ro incarcate intr-un singur document electronic. Mentionam ca aceste acte vor fi trimise la DSP spre verificare, iar in baza lor se va elibera repartitia dvs de efectuare a stagiului.  Dosarul trimis incomplet (ex.: lipsa acord intrerupere) atrage dupa sine blocarea dosarului, drept urmare nu se va elibera repartitia de stagiu. Timpul alocat pentru confirmarea emailu-lui este de 7 zile.  Actele necesare  la inscriere (sunt obligatorii): 1. Rezidentii cu domiciliul in Romania depun: a. una copie  dupa prima pagina a carnetului de rezident, b. acordul pentru intreruperea de stagiu (acolo unde este nevoie) si  c. cererea tip completata. 2. Rezidentii cu domiciliul in Romania care nu au carnet de rezident depun la inscriere a. acordul profesorului coordonator, b. acordul pentru intreruperea de stagiu (acolo unde este nevoie) si  c. cererea tip completata. 3. Rezidentii cu domiciliul in alta tara depun la inscriere a.  copie prima pagina carnet rezident sau daca nu aveti carnet  depuneti acordul profesorului  coordinator, b.  cererea tip completata. c. acordul de intrerupere (acolo unde este nevoie) Inscrierea rezidentilor pentru  stagiul de bioetica  se efectueaza in limita locurilor disponibile.  Inscrieriea oricarui medic rezident la stagii  se va efectua cu respectarea normelor Ordinului nr. 101/3180/2015 pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală (vezi mai jos).  Conform acestui ordin inscrierile incep cu minimum 30 de zile înainte de începerea stagiului de pregătire. Documentele necesare intre care cererea de efectuare a pregătirii pentru acordul de primire al şefului de secţie/secţie clinică va fi conform modelului din anexa ordinului iar procedura de inscriere intocmai dupa cum este prezentata in ordinul mai sus amintit.  Toti medicii rezidenti efectueaza stagiul  de bioetica ceea ce sustine nevoia de moralitate in actul medical. Pentru a putea administra numarul mare de medici rezidenti toti medicii rezidenti sunt rugati ca in acord cu indrumatorul de stagiu sa se inscrie la stagiul  de bioetica in anul corespunzator, conform curiculei. Vor fi aprobate numai acele cereri de efectuare a stagiului care sunt adresate in cadrul anului de pregatire corespunzator curiculei. Prin exceptie, rezidentii care solicita efectuarea modulului in afara anului curicular vor trebui sa-si motiveze situatia de exceptie printr-o cerere aprobata de catre coordonatorul de rezidentiat insotita obligatoriu de dovada motivului care ii impiedica sa efectueze stagiul in anul corespunzator curiculei (ex. dovada plecarii din tara, dovada participarii la bursa, etc.).  Rezidentii care aleg sa nu solicite efectuarea stagiului  de bioetica in anul corespunzator curiculei si nici nu prezinta motivatia pentru aceasta situatie particulara vor fi inscrisi exclusiv in ultimul modul de bioetica in ultimul an de rezidentiat in limita locurilor disponibile.  Medicii rezidenti sunt rugati sa respecte impartirea curiculara pe stagii si module si de asemenea sa-si respecte colegii care aleg sa isi organizeze programul de pregatire astfel incat sa nu creeze disfunctionaliti. In situatia in care programarea celor trei perioade cand se efectueaza stagiul  de bioetica pe perioada anului curicular  nu corespunde intrutotul programarii curiculare a specialitatii (de ex. exista o curicula in care modulul de bioetica este programat cu incepere din 15 decembrie si care ar urma sa se desfasoare pe timpul sarbatorilor de Craciun) va avea prioritate programarea efectuata de catre cadrele didactice ale Disciplinei de Medicina legala si Bioetica intrucat acestea desfasoara modulul de bioetica si doar ele isi cunosc programul normat de catre UMFCD, modulul de bioetica neputandu-se desfasura prin suprapunere cu alte atributii didactice.  Data exacta a stagiilor din urmatorul an se stabileste in fiecare an universitar incepand cu 15 Octombrie fiind dependenta de programul universitar care este definitivat de catre UMFCD in jurul acestei perioade.   MINISTERUL SĂNĂTĂŢII, MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE Ordinul nr. 101/3180/2015 pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală    În vigoare de la 01.03.2015 Nr. 101/3.180  Ministerul Sănătăţii  Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice  Văzând Referatul de aprobare nr. NB 806 din 2 februarie 2015 al Direcţiei generale resurse umane, juridic şi contencios din cadrul Ministerului Sănătăţii,  având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 899/2002 privind organizarea învăţământului postuniversitar medical şi farmaceutic uman, cu modificările şi completările ulterioare,  în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, ministrul sănătăţii şi ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice emit prezentul ordin.  Art. I.  După articolul 21 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 671 din 1 octombrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se introduc şapte noi articole, articolele 211-217, cu următorul cuprins:  Art. 211.  Repartizarea în unitatea sanitară acreditată pentru efectuarea modulului, denumită în continuare unitatea sanitară acreditată, se realizează pe baza acordului de primire al şefului de secţie/secţie clinică din unitatea sanitară respectivă.  Art. 212.  Cu minimum 30 de zile înainte de începerea modulului de pregătire rezidenţii şi specialiştii prevăzuţi la art. 1 vor depune la unitatea sanitară acreditată cererea de efectuare a pregătirii, cu acordul de primire al şefului de secţie/secţie clinică, conform modelului din anexa care face parte integrantă din prezentul regulament. Unitatea sanitară acreditată centralizează cererile de efectuare a pregătirii, în original, pe care le transmite săptămânal direcţiei de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, însoţite de o copie a carnetului de rezident - prima pagină.  Art. 213.  Structura abilitată din cadrul direcţiei de sănătate publică prelucrează solicitările şi întocmeşte o adresă de repartiţie către unitatea sanitară acreditată care a transmis cererea şi o adresă de repartiţie către unitatea sanitară cu care a încheiat contractul de muncă de rezident. În cazul specialiştilor aflaţi în pregătire la a 2-a specialitate cu taxă, structura abilitată din cadrul direcţiei de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, întocmeşte numai adresa de repartiţie către secţia/secţia clinică în care se efectuează stagiul. Cu 5 zile înainte de începerea pregătirii, direcţia de sănătate publică transmite unităţilor sanitare de la care au venit solicitările adresele de repartiţie.  Art. 214.  La primirea adreselor de repartiţie unitatea sanitară acreditată eliberează rezidenţilor/specialiştilor adresele de repartiţie prevăzute la art. 213, pe care aceştia au obligaţia să le depună la secţia/secţia clinică din unitatea sanitară acreditată unde se desfăşoară modulul şi, după caz, la unitatea angajatoare.  Art. 215.  După finalizarea modulului de pregătire consemnată în carnet, rezidenţii/specialiştii vor depune la unitatea sanitară acreditată în care s-a efectuat pregătirea o copie a carnetului de rezident - prima pagina şi pagina din care să rezulte finalizarea modulului de pregătire. Aceste copii vor fi transmise la structura abilitată din cadrul direcţiei de sănătate publică.  Art. 216.  Validarea stagiilor efectuate pe parcursul fiecărui an de rezidenţiat va fi efectuată de către structura abilitată din cadrul direcţiei de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.  Art. 217.  Aplicarea vizei anuale se face de către serviciul resurse umane din unitatea angajatoare pe baza documentelor aflate în dosarul personal (pontaje lunare, întreruperi şi altele asemenea)."  Art. II.  Prezentul ordin se aplică începând cu data de 1 martie 2015.  Art. III.  (1) Pentru Centrul Universitar Bucureşti, până la data de 1 mai 2015 documentele prevăzute la art. 212 şi 215 din Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală, cu modificările şi completările ulterioare, se transmit către Compartimentul de management al pregătirii medicilor, medicilor dentişti şi farmaciştilor prin rezidenţiat şi a doua specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, Strada George Vraca nr. 9, sectorul 1, municipiul Bucureşti, care realizează activităţile prevăzute la art. 213.  (2) După data prevăzută la alin. (1) solicitările vor fi prelucrate de către structura abilitată din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti.  Art. IV.  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.          Ministrul sănătăţii,                                                    Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice, Nicolae Bănicioiu                                                     Mihai Sorin Cîmpeanu             ANEXĂ la regulament          CERERE     Subsemnatul (a), . . . . . . . . . ……………………………………………., cod rezident . . . . . . . . ……………….. ., rezident/specialist în specialitatea . . . . . . . . . ………………………………..., vă rog să binevoiţi a-mi aproba efectuarea stagiului  de …………………din curricula de pregătire în specialitate în perioada …………………în secţia clinică  Medicina Legala/ INML “Mina Minovici” pe care o conduceţi.    Data                                                                                      Semnatura,     Domnului prof. univ. dr. …………………….   Cerere pentru acord intrerupere     Subsemnatul (a), . . . . . . . . . …………………………………., cod rezident . . . . . . . . …………………………….. ., rezident/specialist în specialitatea . . . . . . . . . ……………………………….., vă rog să binevoiţi a-mi aproba intreruperea  stagiului de . . . . . . . . . . . . . . . . . …………….. . . in perioada  ……………..pentru a efectua stagiul de …………….. din curicula de pregătire.,              Data                                                                    Semnatura,                                     Domnului prof. univ. dr. ……………………………………….                      

ATENTIE MODULUL DE BIOE

 Stagiul  de Bioetica. Vor fi aprobate numai acele cereri de efectuare a stagiului care sunt adresate in cadrul anului de pregatire corespunzator curiculei cat si cererile rezidentilor  care finalizeaza rezidentiatul in primavera 2021. 1.  Stagiu in perioada 15-30 noiembrie 2020; inscrieri  in perioada 14.09.2019-30.09.2020 in limita locurilor disponibile.  Inscrierile se fac personal de pe adresa de e-mail institutionala – UMF (cea care se termina rez.umfcd.ro). Actele necesare obligatorii pentru inscriere,  mai jos mentionate se trimit pe  adresa de e-mail secretariatmedlegbio@umfcd.ro incarcate intr-un singur document. Mentionam ca aceste acte vor fi trimise de INML  la DSP spre verificare, iar in baza lor se va elibera repartitia dvs de efectuare a stagiului de Bioetica.  Dosarul trimis incomplet (ex.: lipsa acord intrerupere) atrage dupa sine blocarea dosarului, drept urmare nu se va elibera repartitia de stagiu. Actele necesare  la inscriere (sunt obligatorii): 1. Rezidentii cu domiciliul in Romania depun: a. una copie  dupa prima pagina a carnetului de rezident, b. acordul pentru intreruperea de stagiu (acolo unde este nevoie; model acord  se afla  la sfarsitul documentului) si  c. cererea tip completata. (se afla  la sfarsitul documentului) 2. Rezidentii cu domiciliul in Romania care nu au carnet de rezident depun la inscriere a. acordul profesorului coordonator, b. acordul pentru intreruperea de stagiu (acolo unde este nevoie; model acord  se afla  la sfarsitul documentului)) si  c. cererea tip completata. (se afla  la sfarsitul documentului) 3. Rezidentii cu domiciliul in alta tara depun la inscriere a.  copie prima pagina carnet rezident sau daca nu aveti carnet  depuneti acordul profesorului  coordonator, b.  cererea tip completata. (se afla  la sfarsitul documentului).  c. acordul de intrerupere (acolo unde este nevoie; model acord  se afla  la sfarsitul documentului)) Stagiile  de bioetica  pentru anul 2021  vor  fi fixate si postate pe  site-ul www.umfcdbioetica.ro. in  octombrie   2020. Inscrierea rezidentilor pentru  stagiul de bioetica  se efectueaza in limita locurilor disponibile.  Inscrieriea oricarui medic rezident la stagii  se va efectua cu respectarea normelor Ordinului nr. 101/3180/2015 pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală (vezi mai jos).  Conform acestui ordin inscrierile incep cu minimum 30 de zile înainte de începerea stagiului de pregătire. Documentele necesare intre care cererea de efectuare a pregătirii pentru acordul de primire al şefului de secţie/secţie clinică va fi conform modelului din anexa ordinului iar procedura de inscriere intocmai dupa cum este prezentata in ordinul mai sus amintit.  Toti medicii rezidenti efectueaza stagiul  de bioetica ceea ce sustine nevoia de moralitate in actul medical. Pentru a putea administra numarul mare de medici rezidenti toti medicii rezidenti sunt rugati ca in acord cu indrumatorul de stagiu sa se inscrie la stagiul  de bioetica in anul corespunzator, conform curiculei. Vor fi aprobate numai acele cereri de efectuare a stagiului care sunt adresate in cadrul anului de pregatire corespunzator curiculei. Prin exceptie, rezidentii care solicita efectuarea modulului in afara anului curicular vor trebui sa-si motiveze situatia de exceptie printr-o cerere aprobata de catre coordonatorul de rezidentiat insotita obligatoriu de dovada motivului care ii impiedica sa efectueze stagiul in anul corespunzator curiculei (ex. dovada plecarii din tara, dovada participarii la bursa, etc.).  Rezidentii care aleg sa nu solicite efectuarea stagiului  de bioetica in anul corespunzator curiculei si nici nu prezinta motivatia pentru aceasta situatie particulara vor fi inscrisi exclusiv in ultimul modul de bioetica in ultimul an de rezidentiat in limita locurilor disponibile.  Medicii rezidenti sunt rugati sa respecte impartirea curiculara pe stagii si module si de asemenea sa-si respecte colegii care aleg sa isi organizeze programul de pregatire astfel incat sa nu creeze disfunctionaliti. In situatia in care programarea celor trei perioade cand se efectueaza stagiul  de bioetica pe perioada anului curicular  nu corespunde intrutotul programarii curiculare a specialitatii (de ex. exista o curicula in care modulul de bioetica este programat cu incepere din 15 decembrie si care ar urma sa se desfasoare pe timpul sarbatorilor de Craciun) va avea prioritate programarea efectuata de catre cadrele didactice ale Disciplinei de Medicina legala si Bioetica intrucat acestea desfasoara modulul de bioetica si doar ele isi cunosc programul normat de catre UMFCD, modulul de bioetica neputandu-se desfasura prin suprapunere cu alte atributii didactice.  Data exacta a stagiilor din urmatorul an se stabileste in fiecare an universitar incepand cu 15 Octombrie fiind dependenta de programul universitar care este definitivat de catre UMFCD in jurul acestei perioade.   MINISTERUL SĂNĂTĂŢII, MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE Ordinul nr. 101/3180/2015 pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală    În vigoare de la 01.03.2015 Nr. 101/3.180  Ministerul Sănătăţii  Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice  Văzând Referatul de aprobare nr. NB 806 din 2 februarie 2015 al Direcţiei generale resurse umane, juridic şi contencios din cadrul Ministerului Sănătăţii,  având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 899/2002 privind organizarea învăţământului postuniversitar medical şi farmaceutic uman, cu modificările şi completările ulterioare,  în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, ministrul sănătăţii şi ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice emit prezentul ordin.  Art. I.  După articolul 21 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 671 din 1 octombrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se introduc şapte noi articole, articolele 211-217, cu următorul cuprins:  Art. 211.  Repartizarea în unitatea sanitară acreditată pentru efectuarea modulului, denumită în continuare unitatea sanitară acreditată, se realizează pe baza acordului de primire al şefului de secţie/secţie clinică din unitatea sanitară respectivă.  Art. 212.  Cu minimum 30 de zile înainte de începerea modulului de pregătire rezidenţii şi specialiştii prevăzuţi la art. 1 vor depune la unitatea sanitară acreditată cererea de efectuare a pregătirii, cu acordul de primire al şefului de secţie/secţie clinică, conform modelului din anexa care face parte integrantă din prezentul regulament. Unitatea sanitară acreditată centralizează cererile de efectuare a pregătirii, în original, pe care le transmite săptămânal direcţiei de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, însoţite de o copie a carnetului de rezident - prima pagină.  Art. 213.  Structura abilitată din cadrul direcţiei de sănătate publică prelucrează solicitările şi întocmeşte o adresă de repartiţie către unitatea sanitară acreditată care a transmis cererea şi o adresă de repartiţie către unitatea sanitară cu care a încheiat contractul de muncă de rezident. În cazul specialiştilor aflaţi în pregătire la a 2-a specialitate cu taxă, structura abilitată din cadrul direcţiei de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, întocmeşte numai adresa de repartiţie către secţia/secţia clinică în care se efectuează stagiul. Cu 5 zile înainte de începerea pregătirii, direcţia de sănătate publică transmite unităţilor sanitare de la care au venit solicitările adresele de repartiţie.  Art. 214.  La primirea adreselor de repartiţie unitatea sanitară acreditată eliberează rezidenţilor/specialiştilor adresele de repartiţie prevăzute la art. 213, pe care aceştia au obligaţia să le depună la secţia/secţia clinică din unitatea sanitară acreditată unde se desfăşoară modulul şi, după caz, la unitatea angajatoare.  Art. 215.  După finalizarea modulului de pregătire consemnată în carnet, rezidenţii/specialiştii vor depune la unitatea sanitară acreditată în care s-a efectuat pregătirea o copie a carnetului de rezident - prima pagina şi pagina din care să rezulte finalizarea modulului de pregătire. Aceste copii vor fi transmise la structura abilitată din cadrul direcţiei de sănătate publică.  Art. 216.  Validarea stagiilor efectuate pe parcursul fiecărui an de rezidenţiat va fi efectuată de către structura abilitată din cadrul direcţiei de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.  Art. 217.  Aplicarea vizei anuale se face de către serviciul resurse umane din unitatea angajatoare pe baza documentelor aflate în dosarul personal (pontaje lunare, întreruperi şi altele asemenea)."  Art. II.  Prezentul ordin se aplică începând cu data de 1 martie 2015.  Art. III.  (1) Pentru Centrul Universitar Bucureşti, până la data de 1 mai 2015 documentele prevăzute la art. 212 şi 215 din Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală, cu modificările şi completările ulterioare, se transmit către Compartimentul de management al pregătirii medicilor, medicilor dentişti şi farmaciştilor prin rezidenţiat şi a doua specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, Strada George Vraca nr. 9, sectorul 1, municipiul Bucureşti, care realizează activităţile prevăzute la art. 213.  (2) După data prevăzută la alin. (1) solicitările vor fi prelucrate de către structura abilitată din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti.  Art. IV.  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.          Ministrul sănătăţii,                                                    Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice, Nicolae Bănicioiu                                                     Mihai Sorin Cîmpeanu                     ANEXĂ la regulament    CERERE Subsemnatul (a), . . . . . . . . . ……………………………………………., cod rezident . . . . . . . . ……………….. ., rezident/specialist în specialitatea . . . . . . . . . ………………………………..., vă rog să binevoiţi a-mi aproba efectuarea stagiului  de Bioetica din curricula de pregătire în specialitate în perioada 15.11.2020-30.11.2020 în secţia clinică  Medicina Legala/ INML “Mina Minovici” pe care o conduceţi.    Data                                                                                      Semnatura,             Domnului prof. univ. dr. …………………….                 Cerere pentru acord intrerupere         Subsemnatul (a), . . . . . . . . . …………………………………., cod rezident . . . . . . . . …………………………….. ., rezident/specialist în specialitatea . . . . . . . . . ……………………………….., vă rog să binevoiţi a-mi aproba intreruperea  stagiului de . . . . . . . . . . . . . . . . . …………….. . . in perioada  15.11.2020-30.11.2020  pentru a efectua stagiul de Bioetica din curicula de pregătire.,              Data                                                                    Semnatura,                                             Domnului prof. univ. dr. ……………………………………….                      

ATENTIE REZIDENTII AFL

  Stagiu in perioada 01.07.2020-14.07.2020,  inscrieri  in perioada 25.05.2020 -12.06.2020.    Tinand cont de situatia speciala din acest an, pentru stagiul din  luna  iulie se pot inscrie DOAR rezidentii  aflati in ultimul an de pregatire.  Avand in vedere numarul mare de rezidenti si situatia speciala acest modul se va desfasura online, ve-ti primi informatii pe e-mail.    Actele pentru inscriere se trimit NUMAI electronic pe adresa de e-mail: secretariatmedlegbio@umfcd.ro  Folositi va rugam adresa de e-mail institutionala (cea facuta de UMF).  Actele necesare  la inscriere (sunt obligatorii), reamintim ca aceste acte pleaca de la INML catre DSP.  1. rezidentii cu domiciliul in Romania depun: a. una copie  dupa prima pagina a carnetului de rezident, b. acordul pentru intreruperea de stagiu (acolo unde este nevoie) si  c. cererea tip completata. 2. Rezidentii cu domiciliul in Romania care nu au carnet de rezident depun la inscriere a. acordul profesorului coordonator, b. acordul pentru intreruperea de stagiu (acolo unde este nevoie) si  c. cererea tip completata. 3. Rezidentii cu domiciliul in alta tara (taxa, care nu au carnet de rezident) depun la inscriere   a) acordul profesorului  coordonator si b). cererea tip completata, iar cei care au carnet depun copie dupa prima pagina a carnetului de rezident, (acordul de intrerupere acolo unde este nevoie) si cererea tip. Mai jos aveti model  cerere tip, model cerere intrerupere. Urmatoarele stagii vor fi anuntate pe  site-ul www.umfcdbioetica.ro

Avand in vedere context

 Avand in vedere contextul epidemiologic si declararea starii de urgenta cat si a ordinului 74534/28.03.2020 in care se specifica la articolul 1 ca personalul medical de specialitate (medici primari, specialisti sau rezidenti) pot fi detasati/delegati la alte unitati sanitare publice care inregistreaza deficit major de personal, anuntam urmatoarele: 1.     Stagiul de Bioetica din 01.05.2020-30.05.2020 se amana pana la o data ulterioara ce o vom comunica. 2.     Perioada de inscriere cu incepere din 22 aprilie pentru stagiul de bioetica din 15.06-30.06.2020 (stagiul programat  pentru rezidentii din ultimul an) este de asemenea sistata pana la o data ulterioara ce o vom comunica.  Urmeaza sa revenim cu informatii  despre perioada de inscriere  pentru stagiul din 15.06-30.06.2020 . Rugam rezidentii dupa ce asculta cursurile inregistrate sa puna intrebari daca au pe care sa le trimita pe Email secretariatmedlegbio@umfcd.rofolosind Fw: rezidenti bioetica intrebari curs. veti primi raspunsuri indviduale.  va rugam sa urmariti website-ul pentru noi informatii.  Disciplina de medicina legala si bioetica va multumeste, Prof. GC Curca