Stagiu bioetica 2024

 STAGII DE BIOETICĂ - 2024 PENTRU REZIDENȚI Vor fi aprobate numai acele cereri de efectuare a stagiului care sunt adresate in cadrul anului de pregatire corespunzator curiculei cat si cererile rezidentilor  care finalizeaza rezidentiatul in toamna 2024  Stagiu în perioada 01.03.2024-14.03.2024 înscrieri DOAR  în perioada 04.12.2023-21.12.2023 în limita locurilor disponibile.  Coordonator prof. univ. dr Curcă George Cristian      Stagiu în perioada 01.04.2024-14.04.2024 înscrieri DOAR  în perioada 15.01.2024-31.01.2024 în limita locurilor disponibile.  Coordonator prof. univ. dr Curcă George Cristian     Stagiu în perioada 01.06.2024-14.06.2024 înscrieri DOAR  în perioada 04.03.2024-22.03.2024 în limita locurilor disponibile.  Coordonator prof. univ. dr. Hostiuc Sorin Iulian.   Inscrierile se fac personal doar electronic  folosind o adresa de gmail cu numele si prenumele dvs sau de pe adresa de e-mail institutionala – UMF (cea care se termina rez.umfcd.ro).  Termen de confirmare primire 30 de zile. Actele necesare obligatorii pentru inscriere,  mai jos mentionate se trimit o singura data, scanate  pe  adresa de e-mail secretariatmedlegbio@umfcd.ro incarcate intr-un singur document. Mentionam ca aceste acte vor fi trimise de INML  la DSP spre verificare, iar in baza lor se va elibera repartitia dvs de efectuare a stagiului de Bioetica. PRIMIM DOAR ACTELE CORECT SCANATE SI CLARE, FARA MARGINI COLORATE, DOAR IN MARIME REALA SI VA RUGAM FARA ARHIVARE, GOOGLDRIVE, ZIPP… Dosarul trimis incomplet (ex.: lipsa acord intrerupere) atrage dupa sine blocarea dosarului, drept urmare nu se va elibera repartitia de stagiu. Actele necesare  la inscriere (sunt obligatorii): 1. Rezidentii cu domiciliul in Romania depun:  a. una copie  dupa prima pagina a carnetului de rezident,  b. acordul pentru intreruperea de stagiu (acolo unde este nevoie; model acord  se afla  la sfarsitul documentului)  c. cererea tip completata. (se afla  la sfarsitul documentului) 2. Rezidentii cu domiciliul in Romania care nu au carnet de rezident depun la inscriere a. acordul profesorului coordonator,  b. acordul pentru intreruperea de stagiu (acolo unde este nevoie; model acord  se afla  la sfarsitul documentului))   c. cererea tip completata. (se afla  la sfarsitul documentului) 3. Rezidentii cu domiciliul in alta tara depun la inscriere  a.  copie prima pagina carnet rezident sau daca nu aveti carnet  depuneti acordul profesorului  coordonator, b.  cererea tip completata. (se afla  la sfarsitul documentului).   c. acordul de intrerupere (acolo unde este nevoie; model acord  se afla  la sfarsitul documentului)) 4. Rezidentți cu detașare depun a. copie  după prima pagină a carnetului de rezident  b.  cererea tip de inscriere c. acordul pentru întreruperea de stagiu (acolo unde este nevoie); d. cererea detasare primire in centrul Universitar Bucuresti, adresata dlui profesor Curca George Cristian  Inscrierea rezidentilor pentru  stagiul de bioetica  se efectueaza in limita locurilor disponibile.  Inscrieriea oricarui medic rezident la stagii  se va efectua cu respectarea normelor Ordinului nr. 101/3180/2015 pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală (vezi mai jos).  Conform acestui ordin inscrierile incep cu minimum 30 de zile înainte de începerea stagiului de pregătire. Documentele necesare intre care cererea de efectuare a pregătirii pentru acordul de primire al şefului de secţie/secţie clinică va fi conform modelului din anexa ordinului iar procedura de inscriere intocmai dupa cum este prezentata in ordinul mai sus amintit.  Toti medicii rezidenti efectueaza stagiul  de bioetica ceea ce sustine nevoia de moralitate in actul medical. Pentru a putea administra numarul mare de medici rezidenti toti medicii rezidenti sunt rugati ca in acord cu indrumatorul de stagiu sa se inscrie la stagiul  de bioetica in anul corespunzator, conform curiculei. Vor fi aprobate numai acele cereri de efectuare a stagiului care sunt adresate in cadrul anului de pregatire corespunzator curiculei. Prin exceptie, rezidentii care solicita efectuarea modulului in afara anului curicular vor trebui sa-si motiveze situatia de exceptie printr-o cerere aprobata de catre coordonatorul de rezidentiat insotita obligatoriu de dovada motivului care ii impiedica sa efectueze stagiul in anul corespunzator curiculei (ex. dovada plecarii din tara, dovada participarii la bursa, etc.).  Rezidentii care aleg sa nu solicite efectuarea stagiului  de bioetica in anul corespunzator curiculei si nici nu prezinta motivatia pentru aceasta situatie particulara vor fi inscrisi exclusiv in ultimul modul de bioetica in ultimul an de rezidentiat in limita locurilor disponibile.  Medicii rezidenti sunt rugati sa respecte impartirea curiculara pe stagii si module si de asemenea sa-si respecte colegii care aleg sa isi organizeze programul de pregatire astfel incat sa nu creeze disfunctionaliti. In situatia in care programarea  perioadelor cand se efectueaza stagiul  de bioetica pe perioada anului curicular  nu corespunde intrutotul programarii curiculare a specialitatii (de ex. exista o curicula in care modulul de bioetica este programat cu incepere din 15 decembrie si care ar urma sa se desfasoare pe timpul sarbatorilor de Craciun) va avea prioritate programarea efectuata de catre cadrele didactice ale Disciplinei de Medicina legala si Bioetica intrucat acestea desfasoara modulul de bioetica si doar ele isi cunosc programul normat de catre UMFCD, modulul de bioetica neputandu-se desfasura prin suprapunere cu alte atributii didactice.  Data exacta a stagiilor din urmatorul an se stabileste in fiecare an universitar incepand cu 15 Octombrie fiind dependenta de programul universitar care este definitivat de catre UMFCD in jurul acestei perioade.   MINISTERUL SĂNĂTĂŢII, MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE Ordinul nr. 101/3180/2015 pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală    În vigoare de la 01.03.2015 Nr. 101/3.180  Ministerul Sănătăţii  Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice  Văzând Referatul de aprobare nr. NB 806 din 2 februarie 2015 al Direcţiei generale resurse umane, juridic şi contencios din cadrul Ministerului Sănătăţii,  având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 899/2002 privind organizarea învăţământului postuniversitar medical şi farmaceutic uman, cu modificările şi completările ulterioare,  în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, ministrul sănătăţii şi ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice emit prezentul ordin.  Art. I.  După articolul 21 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 671 din 1 octombrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se introduc şapte noi articole, articolele 211-217, cu următorul cuprins:  Art. 211.  Repartizarea în unitatea sanitară acreditată pentru efectuarea modulului, denumită în continuare unitatea sanitară acreditată, se realizează pe baza acordului de primire al şefului de secţie/secţie clinică din unitatea sanitară respectivă.  Art. 212.  Cu minimum 30 de zile înainte de începerea modulului de pregătire rezidenţii şi specialiştii prevăzuţi la art. 1 vor depune la unitatea sanitară acreditată cererea de efectuare a pregătirii, cu acordul de primire al şefului de secţie/secţie clinică, conform modelului din anexa care face parte integrantă din prezentul regulament. Unitatea sanitară acreditată centralizează cererile de efectuare a pregătirii, în original, pe care le transmite săptămânal direcţiei de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, însoţite de o copie a carnetului de rezident - prima pagină.  Art. 213.  Structura abilitată din cadrul direcţiei de sănătate publică prelucrează solicitările şi întocmeşte o adresă de repartiţie către unitatea sanitară acreditată care a transmis cererea şi o adresă de repartiţie către unitatea sanitară cu care a încheiat contractul de muncă de rezident. În cazul specialiştilor aflaţi în pregătire la a 2-a specialitate cu taxă, structura abilitată din cadrul direcţiei de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, întocmeşte numai adresa de repartiţie către secţia/secţia clinică în care se efectuează stagiul. Cu 5 zile înainte de începerea pregătirii, direcţia de sănătate publică transmite unităţilor sanitare de la care au venit solicitările adresele de repartiţie.  Art. 214.  La primirea adreselor de repartiţie unitatea sanitară acreditată eliberează rezidenţilor/specialiştilor adresele de repartiţie prevăzute la art. 213, pe care aceştia au obligaţia să le depună la secţia/secţia clinică din unitatea sanitară acreditată unde se desfăşoară modulul şi, după caz, la unitatea angajatoare.  Art. 215.  După finalizarea modulului de pregătire consemnată în carnet, rezidenţii/specialiştii vor depune la unitatea sanitară acreditată în care s-a efectuat pregătirea o copie a carnetului de rezident - prima pagina şi pagina din care să rezulte finalizarea modulului de pregătire. Aceste copii vor fi transmise la structura abilitată din cadrul direcţiei de sănătate publică.  Art. 216.  Validarea stagiilor efectuate pe parcursul fiecărui an de rezidenţiat va fi efectuată de către structura abilitată din cadrul direcţiei de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.  Art. 217.  Aplicarea vizei anuale se face de către serviciul resurse umane din unitatea angajatoare pe baza documentelor aflate în dosarul personal (pontaje lunare, întreruperi şi altele asemenea)."  Art. II.  Prezentul ordin se aplică începând cu data de 1 martie 2015.  Art. III.  (1) Pentru Centrul Universitar Bucureşti, până la data de 1 mai 2015 documentele prevăzute la art. 212 şi 215 din Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală, cu modificările şi completările ulterioare, se transmit către Compartimentul de management al pregătirii medicilor, medicilor dentişti şi farmaciştilor prin rezidenţiat şi a doua specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, Strada George Vraca nr. 9, sectorul 1, municipiul Bucureşti, care realizează activităţile prevăzute la art. 213.  (2) După data prevăzută la alin. (1) solicitările vor fi prelucrate de către structura abilitată din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti.  Art. IV.  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.          Ministrul sănătăţii,                              Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice, Nicolae Bănicioiu                                                     Mihai Sorin Cîmpeanu       ANEXĂ la regulament    CERERE Subsemnatul (a), . . . . . . . . . ……………………………………………., cod rezident . . . . . . . . ……………….. ., rezident/specialist în specialitatea . . . . . . . . . ………………………………..., vă rog să binevoiţi a-mi aproba efectuarea stagiului  de Bioetica din curricula de pregătire în specialitate în perioada ……………………în secţia clinică  Medicina Legala/ INML “Mina Minovici” pe care o conduceţi.    Data                                                                                      Semnatura,                   Domnului prof. univ. dr. ……………………………………………. (se trece coordonatorul care este trecut mai sus la stagiul din perioada pe care ati ales-o)           Adresa e-mail rezident: ………………………………………………………..                             Cerere pentru acord intrerupere         Subsemnatul (a), . . . . . . . . . …………………………………., cod rezident . . . . . . . . …………………………….. ., rezident/specialist în specialitatea . . . . . . . . . ……………………………….., vă rog să binevoiţi a-mi aproba intreruperea  stagiului de . . . . . . . . . . . . . . . . . …………….. . . in perioada  ……………………………pentru a efectua stagiul de Bioetica din curicula de pregătire.,              Data                                                                    Semnatura,                                             Domnului prof. univ. dr. ……………………………………………………………… (va semna  coordonatorul de la stagiul pe care il intrerupeti )                        

ANUNȚ PENTRU REZIDENȚ

 ATENȚIE MODULUL DE MEDICINĂ LEGALĂ  ANUNȚ PENTRU REZIDENȚII INTERESAȚI   Stagiul de medicina legală de doua saptămâni pentru cei de la Chirurgie plastică și Medicina muncii va avea loc în perioada: 08.01.2024-19.01.2024   - perioada de înscriere 06.11.2023-30.11.2023. - Coordonator stagiu - Prof. Univ. Dr.Curcă George Cristian  Înscrierile se fac personal doar in perioada mentionata  de pe adresa de e-mail instituțională – UMFCD (cea care se termină cu  @rez.umfcd.ro). Actele necesare (și obligatorii) pentru înscriere,  mai jos menționate, se trimit toate odata pe  adresa de e-mail secretariatmedlegbio@umfcd.ro încărcate într-un singur fișier. Ele vor fi trimise la DSP spre verificare, iar în baza lor se va elibera repartiția  de efectuare a stagiului. Dosarul trimis incomplet (ex: lipsă acord întrerupere) atrage după sine blocarea dosarului și ca urmare nu se va elibera repartiția de stagiu de la DSP. Fiecare email cu solicitare înscriere (în perioada antemenționată) va primi confirmare în cel mult 7 zile. Dacă este depășit acest interval, vă rugăm să sunați pentru confirmare de primire la secretariatul disciplinei la numarul de tel. 031 423 07 19 Actele necesare  la înscriere (sunt obligatorii): A.Rezidentii cu domiciliul în Romania depun: copie  după prima pagină a carnetului de rezident;  acordul pentru întreruperea de stagiu (acolo unde este nevoie); cererea tip completată. B. Rezidentii cu domiciliul în Romania care nu au carnet de rezident depun:  acordul profesorului coordonator; acordul pentru întreruperea de stagiu (acolo unde este nevoie); cererea tip completată. C. Rezidentii cu domiciliul în altă țară depun: copie  după prima pagină a carnetului de rezident sau (în lipsă) acordul profesorului coordonator; cererea tip completată; acordul de intrerupere (acolo unde este nevoie); D. Rezidentii cu detasare depun 1. copie  după prima pagină a carnetului de rezident  2.  cererea tip de inscriere 3.acordul pentru întreruperea de stagiu (acolo unde este nevoie); 4. cererea detasare primire in centrul Universitar Bucuresti, adresata dlui profesor Curca George Cristian  pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală (vezi mai jos).  Conform acestui ordin inscrierile incep cu minimum 30 de zile înainte de începerea stagiului de pregătire. Documentele necesare intre care cererea de efectuare a pregătirii pentru acordul de primire al şefului de secţie/secţie clinică va fi conform modelului din anexa ordinului iar procedura de inscriere intocmai dupa cum este prezentata in ordinul mai sus amintit.  Toti medicii rezidenti efectueaza stagiul  de bioetica ceea ce sustine nevoia de moralitate in actul medical. Pentru a putea administra numarul mare de medici rezidenti care trec pe rand prin bancile amfiteatrului mare al INML in cadrul  stagiului  lor de bioetica si pentru a nu se crea aglomerari, toti medicii rezidenti sunt rugati ca in acord cu indrumatorul de stagiu sa se prezinte la stagiul  de bioetica in anul corespunzator, conform curiculei. Vor fi aprobate numai acele cereri de efectuare a stagiului care sunt adresate in cadrul anului de pregatire corespunzator curiculei. Prin exceptie, rezidentii care solicita efectuarea modulului in afara anului curicular vor trebui sa-si motiveze situatia de exceptie printr-o cerere aprobata de catre coordonatorul de rezidentiat insotita obligatoriu de dovada motivului care ii impiedica sa efectueze stagiul in anul corespunzator curiculei (ex. dovada plecarii din tara, dovada participarii la bursa, etc.).  Rezidentii care aleg sa nu solicite efectuarea stagiului  de bioetica in anul corespunzator curiculei si nici nu prezinta motivatia pentru aceasta situatie particulara vor fi inscrisi exclusiv in ultimul modul de bioetica in ultimul an de rezidentiat in limita locurilor disponibile.  Medicii rezidenti sunt rugati sa respecte impartirea curiculara pe stagii si module si de asemenea sa-si respecte colegii care aleg sa isi organizeze programul de pregatire astfel incat sa nu creeze disfunctionaliti. In situatia in care programarea celor trei perioade cand se efectueaza stagiul  de bioetica pe perioada anului curicular  nu corespunde intrutotul programarii curiculare a specialitatii (de ex. exista o curicula in care modulul de bioetica este programat cu incepere din 15 decembrie si care ar urma sa se desfasoare pe timpul sarbatorilor de Craciun) va avea prioritate programarea efectuata de catre cadrele didactice ale Disciplinei de Medicina legala si Bioetica intrucat acestea desfasoara modulul de bioetica si doar ele isi cunosc programul normat de catre UMFCD, modulul de bioetica neputandu-se desfasura prin suprapunere cu alte atributii didactice.  Data exacta a stagiilor din urmatorul an se stabileste in fiecare an universitar incepand cu 15 Octombrie fiind dependenta de programul universitar care este definitivat de catre UMFCD in jurul acestei perioade.   MINISTERUL SĂNĂTĂŢII, MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE Ordinul nr. 101/3180/2015 pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală    În vigoare de la 01.03.2015 Nr. 101/3.180  Ministerul Sănătăţii  Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice  Văzând Referatul de aprobare nr. NB 806 din 2 februarie 2015 al Direcţiei generale resurse umane, juridic şi contencios din cadrul Ministerului Sănătăţii,  având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 899/2002 privind organizarea învăţământului postuniversitar medical şi farmaceutic uman, cu modificările şi completările ulterioare,  în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, ministrul sănătăţii şi ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice emit prezentul ordin.  Art. I.  După articolul 21 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 671 din 1 octombrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se introduc şapte noi articole, articolele 211-217, cu următorul cuprins:  Art. 211.  Repartizarea în unitatea sanitară acreditată pentru efectuarea modulului, denumită în continuare unitatea sanitară acreditată, se realizează pe baza acordului de primire al şefului de secţie/secţie clinică din unitatea sanitară respectivă.  Art. 212.  Cu minimum 30 de zile înainte de începerea modulului de pregătire rezidenţii şi specialiştii prevăzuţi la art. 1 vor depune la unitatea sanitară acreditată cererea de efectuare a pregătirii, cu acordul de primire al şefului de secţie/secţie clinică, conform modelului din anexa care face parte integrantă din prezentul regulament. Unitatea sanitară acreditată centralizează cererile de efectuare a pregătirii, în original, pe care le transmite săptămânal direcţiei de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, însoţite de o copie a carnetului de rezident - prima pagină.  Art. 213.  Structura abilitată din cadrul direcţiei de sănătate publică prelucrează solicitările şi întocmeşte o adresă de repartiţie către unitatea sanitară acreditată care a transmis cererea şi o adresă de repartiţie către unitatea sanitară cu care a încheiat contractul de muncă de rezident. În cazul specialiştilor aflaţi în pregătire la a 2-a specialitate cu taxă, structura abilitată din cadrul direcţiei de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, întocmeşte numai adresa de repartiţie către secţia/secţia clinică în care se efectuează stagiul. Cu 5 zile înainte de începerea pregătirii, direcţia de sănătate publică transmite unităţilor sanitare de la care au venit solicitările adresele de repartiţie.  Art. 214.  La primirea adreselor de repartiţie unitatea sanitară acreditată eliberează rezidenţilor/specialiştilor adresele de repartiţie prevăzute la art. 213, pe care aceştia au obligaţia să le depună la secţia/secţia clinică din unitatea sanitară acreditată unde se desfăşoară modulul şi, după caz, la unitatea angajatoare.  Art. 215.  După finalizarea modulului de pregătire consemnată în carnet, rezidenţii/specialiştii vor depune la unitatea sanitară acreditată în care s-a efectuat pregătirea o copie a carnetului de rezident - prima pagina şi pagina din care să rezulte finalizarea modulului de pregătire. Aceste copii vor fi transmise la structura abilitată din cadrul direcţiei de sănătate publică.  Art. 216.  Validarea stagiilor efectuate pe parcursul fiecărui an de rezidenţiat va fi efectuată de către structura abilitată din cadrul direcţiei de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.  Art. 217.  Aplicarea vizei anuale se face de către serviciul resurse umane din unitatea angajatoare pe baza documentelor aflate în dosarul personal (pontaje lunare, întreruperi şi altele asemenea)."  Art. II.  Prezentul ordin se aplică începând cu data de 1 martie 2015.  Art. III.  (1) Pentru Centrul Universitar Bucureşti, până la data de 1 mai 2015 documentele prevăzute la art. 212 şi 215 din Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală, cu modificările şi completările ulterioare, se transmit către Compartimentul de management al pregătirii medicilor, medicilor dentişti şi farmaciştilor prin rezidenţiat şi a doua specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, Strada George Vraca nr. 9, sectorul 1, municipiul Bucureşti, care realizează activităţile prevăzute la art. 213.  (2) După data prevăzută la alin. (1) solicitările vor fi prelucrate de către structura abilitată din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti.  Art. IV.  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.          Ministrul sănătăţii,                                  Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice, Nicolae Bănicioiu                                                     Mihai Sorin Cîmpeanu                                   ANEXĂ la regulament  CERERE   Subsemnatul (a), . . . . . . . . . ……………………………………………., cod rezident . . . . . . . . ……………….. ., rezident/specialist în specialitatea . . . . . . . . . ………………………………..., vă rog să binevoiţi a-mi aproba efectuarea stagiului Medicina legala din curricula de pregătire în specialitate în perioada 08.01.2024-19.01.2024 în secţia/secţia clinică INML Mina Minovici / Medicina Legala Clinică pe care o conduceţi.    Data                                                                                      Semnatura,   Domnului prof.univ. dr. Curca George Cristian                                  Cerere pentru acord întrerupere   Subsemnatul (a), . . . . . . . . . …………………………………., cod rezident . . . . . . . . …………………………….. ., rezident/specialist în specialitatea . . . . . . . . . ……………………………….., vă rog să binevoiţi a-mi aproba întreruperea  stagiului de . . . . . . . . . . . . . . . . . …………….. . . în perioada 08.01.2024-19.01.2024  pentru a efectua stagiul de Bioetica din curicula de pregătire.,                                 Data                                                                                       Semnatura,             Domnului prof.univ. dr. ………………………………………. (semneaza coordonatorul stagiului pe care îl întrerupeți )    

MODULUL DE BIOETICĂ Ș

 ATENȚIE MODULUL DE BIOETICĂ ȘI MEDICINĂ LEGALĂ  ANUNȚ PENTRU REZIDENȚII INTERESAȚI   Stagii de Bioetică în anul 2023:        1. Stagiu în perioada 01.11.2023-14.11.2023  - înscrierile se fac  în perioada 11.09.2023-22.09.2023 în limita locurilor disponibile.  - Coordonator stagiu de Bioetică  - Prof. Univ. Dr.Curcă George Cristian.       2. Stagiu în perioada 01.12.2023-14.12.2023  INFORMATII LEGATE DE ACEST STAGIU GASITI PE www./elearnmed.ro - înscrierile se fac  în perioada 02.10.2023-13.10.2023 în limita locurilor disponibile.  - Coordonator stagiu de Bioetică  - Prof. Univ. Dr. Hostiuc Sorin Iulian     Înscrierile se fac personal doar in perioada mentionata  de pe adresa de e-mail instituțională – UMFCD (cea care se termină cu  @rez.umfcd.ro) sau o adresa de Gmail cu numele si prenumele dvs. Actele necesare (și obligatorii) pentru înscriere,  mai jos menționate, se trimit toate odata pe  adresa de e-mail secretariatmedlegbio@umfcd.ro încărcate într-un singur fișier. Ele vor fi trimise la DSP spre verificare, iar în baza lor se va elibera repartiția  de efectuare a stagiului. Dosarul trimis incomplet (ex: lipsă acord întrerupere) atrage după sine blocarea dosarului și ca urmare nu se va elibera repartiția de stagiu de la DSP. Fiecare email cu solicitare înscriere (în perioada antemenționată) va primi confirmare în 30 zile. Dacă este depășit acest interval, vă rugăm să sunați pentru confirmare de primire la secretariatul disciplinei la numarul de tel. 031 423 07 19 Actele necesare  la înscriere (sunt obligatorii): A.Rezidentii cu domiciliul în Romania depun: copie  după prima pagină a carnetului de rezident;  acordul pentru întreruperea de stagiu (acolo unde este nevoie); cererea tip completată. B. Rezidentii cu domiciliul în Romania care nu au carnet de rezident depun:  acordul profesorului coordonator; acordul pentru întreruperea de stagiu (acolo unde este nevoie); cererea tip completată. C. Rezidentii cu domiciliul în altă țară depun: copie  după prima pagină a carnetului de rezident sau (în lipsă) acordul profesorului coordonator; cererea tip completată; acordul de intrerupere (acolo unde este nevoie); Înscrierea medicilor rezidenți în vederea efectuării stagiului de bioetică  se efectuează în limita locurilor disponibile, în ordinea înscrierii. Inscrieriea oricarui medic rezident la stagii  se va efectua cu respectarea normelor Ordinului nr. 101/3180/2015 pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală (vezi mai jos).  Conform acestui ordin inscrierile incep cu minimum 30 de zile înainte de începerea stagiului de pregătire. Documentele necesare intre care cererea de efectuare a pregătirii pentru acordul de primire al şefului de secţie/secţie clinică va fi conform modelului din anexa ordinului iar procedura de inscriere intocmai dupa cum este prezentata in ordinul mai sus amintit.  Toti medicii rezidenti efectueaza stagiul  de bioetica ceea ce sustine nevoia de moralitate in actul medical. Pentru a putea administra numarul mare de medici rezidenti care trec pe rand prin bancile amfiteatrului mare al INML in cadrul  stagiului  lor de bioetica si pentru a nu se crea aglomerari, toti medicii rezidenti sunt rugati ca in acord cu indrumatorul de stagiu sa se prezinte la stagiul  de bioetica in anul corespunzator, conform curiculei. Vor fi aprobate numai acele cereri de efectuare a stagiului care sunt adresate in cadrul anului de pregatire corespunzator curiculei. Prin exceptie, rezidentii care solicita efectuarea modulului in afara anului curicular vor trebui sa-si motiveze situatia de exceptie printr-o cerere aprobata de catre coordonatorul de rezidentiat insotita obligatoriu de dovada motivului care ii impiedica sa efectueze stagiul in anul corespunzator curiculei (ex. dovada plecarii din tara, dovada participarii la bursa, etc.).  Rezidentii care aleg sa nu solicite efectuarea stagiului  de bioetica in anul corespunzator curiculei si nici nu prezinta motivatia pentru aceasta situatie particulara vor fi inscrisi exclusiv in ultimul modul de bioetica in ultimul an de rezidentiat in limita locurilor disponibile.  Medicii rezidenti sunt rugati sa respecte impartirea curiculara pe stagii si module si de asemenea sa-si respecte colegii care aleg sa isi organizeze programul de pregatire astfel incat sa nu creeze disfunctionaliti. In situatia in care programarea celor trei perioade cand se efectueaza stagiul  de bioetica pe perioada anului curicular  nu corespunde intrutotul programarii curiculare a specialitatii (de ex. exista o curicula in care modulul de bioetica este programat cu incepere din 15 decembrie si care ar urma sa se desfasoare pe timpul sarbatorilor de Craciun) va avea prioritate programarea efectuata de catre cadrele didactice ale Disciplinei de Medicina legala si Bioetica intrucat acestea desfasoara modulul de bioetica si doar ele isi cunosc programul normat de catre UMFCD, modulul de bioetica neputandu-se desfasura prin suprapunere cu alte atributii didactice.  Data exacta a stagiilor din urmatorul an se stabileste in fiecare an universitar incepand cu 15 Octombrie fiind dependenta de programul universitar care este definitivat de catre UMFCD in jurul acestei perioade.   MINISTERUL SĂNĂTĂŢII, MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE Ordinul nr. 101/3180/2015 pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală    În vigoare de la 01.03.2015 Nr. 101/3.180  Ministerul Sănătăţii  Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice  Văzând Referatul de aprobare nr. NB 806 din 2 februarie 2015 al Direcţiei generale resurse umane, juridic şi contencios din cadrul Ministerului Sănătăţii,  având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 899/2002 privind organizarea învăţământului postuniversitar medical şi farmaceutic uman, cu modificările şi completările ulterioare,  în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, ministrul sănătăţii şi ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice emit prezentul ordin.  Art. I.  După articolul 21 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 671 din 1 octombrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se introduc şapte noi articole, articolele 211-217, cu următorul cuprins:  Art. 211.  Repartizarea în unitatea sanitară acreditată pentru efectuarea modulului, denumită în continuare unitatea sanitară acreditată, se realizează pe baza acordului de primire al şefului de secţie/secţie clinică din unitatea sanitară respectivă.  Art. 212.  Cu minimum 30 de zile înainte de începerea modulului de pregătire rezidenţii şi specialiştii prevăzuţi la art. 1 vor depune la unitatea sanitară acreditată cererea de efectuare a pregătirii, cu acordul de primire al şefului de secţie/secţie clinică, conform modelului din anexa care face parte integrantă din prezentul regulament. Unitatea sanitară acreditată centralizează cererile de efectuare a pregătirii, în original, pe care le transmite săptămânal direcţiei de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, însoţite de o copie a carnetului de rezident - prima pagină.  Art. 213.  Structura abilitată din cadrul direcţiei de sănătate publică prelucrează solicitările şi întocmeşte o adresă de repartiţie către unitatea sanitară acreditată care a transmis cererea şi o adresă de repartiţie către unitatea sanitară cu care a încheiat contractul de muncă de rezident. În cazul specialiştilor aflaţi în pregătire la a 2-a specialitate cu taxă, structura abilitată din cadrul direcţiei de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, întocmeşte numai adresa de repartiţie către secţia/secţia clinică în care se efectuează stagiul. Cu 5 zile înainte de începerea pregătirii, direcţia de sănătate publică transmite unităţilor sanitare de la care au venit solicitările adresele de repartiţie.  Art. 214.  La primirea adreselor de repartiţie unitatea sanitară acreditată eliberează rezidenţilor/specialiştilor adresele de repartiţie prevăzute la art. 213, pe care aceştia au obligaţia să le depună la secţia/secţia clinică din unitatea sanitară acreditată unde se desfăşoară modulul şi, după caz, la unitatea angajatoare.  Art. 215.  După finalizarea modulului de pregătire consemnată în carnet, rezidenţii/specialiştii vor depune la unitatea sanitară acreditată în care s-a efectuat pregătirea o copie a carnetului de rezident - prima pagina şi pagina din care să rezulte finalizarea modulului de pregătire. Aceste copii vor fi transmise la structura abilitată din cadrul direcţiei de sănătate publică.  Art. 216.  Validarea stagiilor efectuate pe parcursul fiecărui an de rezidenţiat va fi efectuată de către structura abilitată din cadrul direcţiei de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.  Art. 217.  Aplicarea vizei anuale se face de către serviciul resurse umane din unitatea angajatoare pe baza documentelor aflate în dosarul personal (pontaje lunare, întreruperi şi altele asemenea)."  Art. II.  Prezentul ordin se aplică începând cu data de 1 martie 2015.  Art. III.  (1) Pentru Centrul Universitar Bucureşti, până la data de 1 mai 2015 documentele prevăzute la art. 212 şi 215 din Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală, cu modificările şi completările ulterioare, se transmit către Compartimentul de management al pregătirii medicilor, medicilor dentişti şi farmaciştilor prin rezidenţiat şi a doua specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, Strada George Vraca nr. 9, sectorul 1, municipiul Bucureşti, care realizează activităţile prevăzute la art. 213.  (2) După data prevăzută la alin. (1) solicitările vor fi prelucrate de către structura abilitată din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti.  Art. IV.  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.          Ministrul sănătăţii,                                  Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice, Nicolae Bănicioiu                                                     Mihai Sorin Cîmpeanu     ANEXĂ la regulament  CERERE   Subsemnatul (a), . . . . . . . . . ……………………………………………., cod rezident . . . . . . . . ……………….. ., rezident/specialist în specialitatea . . . . . . . . . ………………………………..., vă rog să binevoiţi a-mi aproba efectuarea stagiului . . . . . . . . . . . …. . . . . . . . . din curricula de pregătire în specialitate în perioada . . . . . . . . . ………………….., în secţia/secţia clinică INML Mina Minovici / Medicina Legala Clinică pe care o conduceţi.  Data                                                                                      Semnatura,         Domnului prof.univ. dr. ………………………………………. (se trece coordonatorul stagiului  menționat pentru  perioada la care vă înscrieți) TELEFON:…………………. E-MAIL……………………….   Cerere pentru acord intrerupere         Subsemnatul (a), . . . . . . . . . …………………………………., cod rezident . . . . . . . . …………………………….. ., rezident/specialist în specialitatea . . . . . . . . . ……………………………….., vă rog să binevoiţi a-mi aproba întreruperea  stagiului de . . . . . . . . . . . . . . . . . …………….. . . în perioada …………………….… pentru a efectua stagiul de Bioetica din curicula de pregătire.,    Data                                                                                      Semnatura,           Domnului prof.univ. dr. ………………………………………. (semneaza coordonatorul stagiului pe care îl întrerupeți )    

ATENȚIE MODULUL DE BIO

 ATENȚIE MODULUL DE BIOETICĂ ȘI MEDICINĂ LEGALĂ  ANUNȚ PENTRU REZIDENȚII INTERESAȚI   Stagii de Bioetică în anul 2023:   Stagiu în perioada 01.02.2023-14.02.2023  - înscrierile se fac  în perioada 14.11.2022-25.11.2022 în limita locurilor disponibile.  - Coordonator stagiu de Bioetică  - Prof. Univ. Dr.Curcă George Cristian  Stagiu în perioada 15.03.2023-31.03.2023  - înscrierile se fac  în perioada 09.01.2023-20.01.2023 în limita locurilor disponibile.  - Coordonator stagiu de Bioetică  - Prof. Univ. Dr.Curcă George Cristian       3. Stagiu în perioada 01.05.2023-14.05.2023  - înscrierile se fac  în perioada 01.02.2023-10.02.2023 în limita locurilor disponibile.  - Coordonator stagiu de Bioetică  - Prof. Univ. Dr. Hostiuc Sorin Iulian        4. Stagiu în perioada 01.11.2023-14.11.2023  - înscrierile se fac  în perioada 11.09.2023-22.09.2023 în limita locurilor disponibile.  - Coordonator stagiu de Bioetică  - Prof. Univ. Dr.Curcă George Cristian.    Stagiul de medicina legală de doua saptămâni pentru cei de la Chirurgie plastică și Medicina muncii va avea loc în perioada: 01.03.2023-14.03.2023   - perioada de înscriere 28.11.2022 - 09.12.2022. - Coordonator stagiu - Prof. Univ. Dr.Curcă George Cristian  Înscrierile se fac personal doar in perioada mentionata  de pe adresa de e-mail instituțională – UMFCD (cea care se termină cu  @rez.umfcd.ro) sau o adresa de Gmail cu numele si prenumele dvs. Actele necesare (și obligatorii) pentru înscriere,  mai jos menționate, se trimit toate odata pe  adresa de e-mail secretariatmedlegbio@umfcd.ro încărcate într-un singur fișier. Ele vor fi trimise la DSP spre verificare, iar în baza lor se va elibera repartiția  de efectuare a stagiului. Dosarul trimis incomplet (ex: lipsă acord întrerupere) atrage după sine blocarea dosarului și ca urmare nu se va elibera repartiția de stagiu de la DSP. Fiecare email cu solicitare înscriere (în perioada antemenționată) va primi confirmare în 30 zile. Dacă este depășit acest interval, vă rugăm să sunați pentru confirmare de primire la secretariatul disciplinei la numarul de tel. 031 423 07 19 Actele necesare  la înscriere (sunt obligatorii): A.Rezidentii cu domiciliul în Romania depun: copie  după prima pagină a carnetului de rezident;  acordul pentru întreruperea de stagiu (acolo unde este nevoie); cererea tip completată. B. Rezidentii cu domiciliul în Romania care nu au carnet de rezident depun:  acordul profesorului coordonator; acordul pentru întreruperea de stagiu (acolo unde este nevoie); cererea tip completată. C. Rezidentii cu domiciliul în altă țară depun: copie  după prima pagină a carnetului de rezident sau (în lipsă) acordul profesorului coordonator; cererea tip completată; acordul de intrerupere (acolo unde este nevoie); Înscrierea medicilor rezidenți în vederea efectuării stagiului de bioetică  se efectuează în limita locurilor disponibile, în ordinea înscrierii. Inscrieriea oricarui medic rezident la stagii  se va efectua cu respectarea normelor Ordinului nr. 101/3180/2015 pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală (vezi mai jos).  Conform acestui ordin inscrierile incep cu minimum 30 de zile înainte de începerea stagiului de pregătire. Documentele necesare intre care cererea de efectuare a pregătirii pentru acordul de primire al şefului de secţie/secţie clinică va fi conform modelului din anexa ordinului iar procedura de inscriere intocmai dupa cum este prezentata in ordinul mai sus amintit.  Toti medicii rezidenti efectueaza stagiul  de bioetica ceea ce sustine nevoia de moralitate in actul medical. Pentru a putea administra numarul mare de medici rezidenti care trec pe rand prin bancile amfiteatrului mare al INML in cadrul  stagiului  lor de bioetica si pentru a nu se crea aglomerari, toti medicii rezidenti sunt rugati ca in acord cu indrumatorul de stagiu sa se prezinte la stagiul  de bioetica in anul corespunzator, conform curiculei. Vor fi aprobate numai acele cereri de efectuare a stagiului care sunt adresate in cadrul anului de pregatire corespunzator curiculei. Prin exceptie, rezidentii care solicita efectuarea modulului in afara anului curicular vor trebui sa-si motiveze situatia de exceptie printr-o cerere aprobata de catre coordonatorul de rezidentiat insotita obligatoriu de dovada motivului care ii impiedica sa efectueze stagiul in anul corespunzator curiculei (ex. dovada plecarii din tara, dovada participarii la bursa, etc.).  Rezidentii care aleg sa nu solicite efectuarea stagiului  de bioetica in anul corespunzator curiculei si nici nu prezinta motivatia pentru aceasta situatie particulara vor fi inscrisi exclusiv in ultimul modul de bioetica in ultimul an de rezidentiat in limita locurilor disponibile.  Medicii rezidenti sunt rugati sa respecte impartirea curiculara pe stagii si module si de asemenea sa-si respecte colegii care aleg sa isi organizeze programul de pregatire astfel incat sa nu creeze disfunctionaliti. In situatia in care programarea celor trei perioade cand se efectueaza stagiul  de bioetica pe perioada anului curicular  nu corespunde intrutotul programarii curiculare a specialitatii (de ex. exista o curicula in care modulul de bioetica este programat cu incepere din 15 decembrie si care ar urma sa se desfasoare pe timpul sarbatorilor de Craciun) va avea prioritate programarea efectuata de catre cadrele didactice ale Disciplinei de Medicina legala si Bioetica intrucat acestea desfasoara modulul de bioetica si doar ele isi cunosc programul normat de catre UMFCD, modulul de bioetica neputandu-se desfasura prin suprapunere cu alte atributii didactice.  Data exacta a stagiilor din urmatorul an se stabileste in fiecare an universitar incepand cu 15 Octombrie fiind dependenta de programul universitar care este definitivat de catre UMFCD in jurul acestei perioade.   MINISTERUL SĂNĂTĂŢII, MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE Ordinul nr. 101/3180/2015 pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală    În vigoare de la 01.03.2015 Nr. 101/3.180  Ministerul Sănătăţii  Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice  Văzând Referatul de aprobare nr. NB 806 din 2 februarie 2015 al Direcţiei generale resurse umane, juridic şi contencios din cadrul Ministerului Sănătăţii,  având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 899/2002 privind organizarea învăţământului postuniversitar medical şi farmaceutic uman, cu modificările şi completările ulterioare,  în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, ministrul sănătăţii şi ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice emit prezentul ordin.  Art. I.  După articolul 21 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 671 din 1 octombrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se introduc şapte noi articole, articolele 211-217, cu următorul cuprins:  Art. 211.  Repartizarea în unitatea sanitară acreditată pentru efectuarea modulului, denumită în continuare unitatea sanitară acreditată, se realizează pe baza acordului de primire al şefului de secţie/secţie clinică din unitatea sanitară respectivă.  Art. 212.  Cu minimum 30 de zile înainte de începerea modulului de pregătire rezidenţii şi specialiştii prevăzuţi la art. 1 vor depune la unitatea sanitară acreditată cererea de efectuare a pregătirii, cu acordul de primire al şefului de secţie/secţie clinică, conform modelului din anexa care face parte integrantă din prezentul regulament. Unitatea sanitară acreditată centralizează cererile de efectuare a pregătirii, în original, pe care le transmite săptămânal direcţiei de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, însoţite de o copie a carnetului de rezident - prima pagină.  Art. 213.  Structura abilitată din cadrul direcţiei de sănătate publică prelucrează solicitările şi întocmeşte o adresă de repartiţie către unitatea sanitară acreditată care a transmis cererea şi o adresă de repartiţie către unitatea sanitară cu care a încheiat contractul de muncă de rezident. În cazul specialiştilor aflaţi în pregătire la a 2-a specialitate cu taxă, structura abilitată din cadrul direcţiei de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, întocmeşte numai adresa de repartiţie către secţia/secţia clinică în care se efectuează stagiul. Cu 5 zile înainte de începerea pregătirii, direcţia de sănătate publică transmite unităţilor sanitare de la care au venit solicitările adresele de repartiţie.  Art. 214.  La primirea adreselor de repartiţie unitatea sanitară acreditată eliberează rezidenţilor/specialiştilor adresele de repartiţie prevăzute la art. 213, pe care aceştia au obligaţia să le depună la secţia/secţia clinică din unitatea sanitară acreditată unde se desfăşoară modulul şi, după caz, la unitatea angajatoare.  Art. 215.  După finalizarea modulului de pregătire consemnată în carnet, rezidenţii/specialiştii vor depune la unitatea sanitară acreditată în care s-a efectuat pregătirea o copie a carnetului de rezident - prima pagina şi pagina din care să rezulte finalizarea modulului de pregătire. Aceste copii vor fi transmise la structura abilitată din cadrul direcţiei de sănătate publică.  Art. 216.  Validarea stagiilor efectuate pe parcursul fiecărui an de rezidenţiat va fi efectuată de către structura abilitată din cadrul direcţiei de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.  Art. 217.  Aplicarea vizei anuale se face de către serviciul resurse umane din unitatea angajatoare pe baza documentelor aflate în dosarul personal (pontaje lunare, întreruperi şi altele asemenea)."  Art. II.  Prezentul ordin se aplică începând cu data de 1 martie 2015.  Art. III.  (1) Pentru Centrul Universitar Bucureşti, până la data de 1 mai 2015 documentele prevăzute la art. 212 şi 215 din Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală, cu modificările şi completările ulterioare, se transmit către Compartimentul de management al pregătirii medicilor, medicilor dentişti şi farmaciştilor prin rezidenţiat şi a doua specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, Strada George Vraca nr. 9, sectorul 1, municipiul Bucureşti, care realizează activităţile prevăzute la art. 213.  (2) După data prevăzută la alin. (1) solicitările vor fi prelucrate de către structura abilitată din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti.  Art. IV.  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.          Ministrul sănătăţii,                                  Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice, Nicolae Bănicioiu                                                     Mihai Sorin Cîmpeanu           ANEXĂ la regulament      CERERE       Subsemnatul (a), . . . . . . . . . ……………………………………………., cod rezident . . . . . . . . ……………….. ., rezident/specialist în specialitatea . . . . . . . . . ………………………………..., vă rog să binevoiţi a-mi aproba efectuarea stagiului . . . . . . . . . . . …. . . . . . . . . din curricula de pregătire în specialitate în perioada . . . . . . . . . ………………….., în secţia/secţia clinică INML Mina Minovici / Medicina Legala Clinică pe care o conduceţi.    Data                                                                                      Semnatura,             Domnului prof.univ. dr. ………………………………………. (se trece coordonatorul stagiului  menționat pentru  perioada la care vă înscrieți)                     Cerere pentru acord intrerupere         Subsemnatul (a), . . . . . . . . . …………………………………., cod rezident . . . . . . . . …………………………….. ., rezident/specialist în specialitatea . . . . . . . . . ……………………………….., vă rog să binevoiţi a-mi aproba întreruperea  stagiului de . . . . . . . . . . . . . . . . . …………….. . . în perioada …………………….… pentru a efectua stagiul de Bioetica din curicula de pregătire.,                                 Data                                                                                      Semnatura,             Domnului prof.univ. dr. ………………………………………. (semneaza coordonatorul stagiului pe care îl întrerupeți )  

Stagiul Bioetica noiem

    Stagiul Bioetica  noiembrie 2022 ATENȚIE MODULUL DE BIOETICĂ ANUNȚ PENTRU REZIDENȚII INTERESAȚI !!! Toti rezidenții indiferent de specialitate  trebuie sa efectueze doua saptamanii stagiu de Bioetica.  Vor fi aprobate numai acele cereri de efectuare a stagiului care sunt adresate în cadrul anului de pregatire corespunzator curiculei cât si cererile rezidentilor  care finalizeaza rezidentiatul în primavara 2023.  1.  Stagiu de Bioetica în perioada 01-14 noiembrie 2022; înscrieri DOAR  în perioada 05.09.2022-22.09.2022 în limita locurilor disponibile. Perioadă confirmare primire e-mail 30 de zile. Coordonator  Prof. Univ. Dr. Curcă George Cristian  Inscrierile se fac personal de pe adresa de e-mail institutionala – UMF (cea care se termina rez.umfcd.ro sau o adresa de Gmail care sa contină numele si prenumele dvs.).  Actele necesare obligatorii pentru inscriere,  mai jos mentionate se trimit o singura data, scanate pe  adresa de e-mail secretariatmedlegbio@umfcd.ro încarcate într-un singur fisier.  Atentie la scanarea actelor, va rugăm să încadrati doar dopcumentele cerute  (fara alte obiecte, fundal, etc) si să fie scanate clar în dimensiuni normale.  Mentionam ca aceste acte vor fi trimise de INML  la DSP spre verificare, iar în baza lor se va elibera repartitia dvs de efectuare a stagiului de Bioetica.  Dosarul trimis incomplet (ex.: lipsa acord întrerupere) atrage dupa sine blocarea dosarului, drept urmare nu se va elibera repartitia de stagiu. Actele necesare  la înscriere (sunt obligatorii): A.Rezidentii cu domiciliul în Romania depun:  1. una copie  dupa prima pagina a carnetului de rezident;       2. acordul pentru întreruperea de stagiu (acolo unde este nevoie; model acord  se afla  la sfarsitul                   anunțului);   3. cererea tip completata (se află  la sfarsitul anunțului) B. Rezidentii cu domiciliul in Romania care nu au carnet de rezident depun       1. acordul profesorului coordonator;       2. acordul pentru întreruperea de stagiu (acolo unde este nevoie; model acord  se afla  la sfarsitul            anunțului);      3. cererea tip completata. (se află  la sfarsitul anunțului). C. Rezidentii cu domiciliul în altă tară depun;      1.  copie prima pagina carnet rezident sau dacă nu aveti carnet  depuneti acordul            profesorului  coordonator,       2.  cererea tip completata. (se afla  la sfarsitul anunțului).       3. acordul de întrerupere (acolo unde este nevoie; model acord  se afla  la sfarsitul anunțului) Cei care au schimbat specialitatea vor trimite copie după carnetul de rezident din specialitatea actuală. Cei care s-au transferat la Bucuresti de pe alte Centre din țară vă rugăm sa mentionați în e-mail acest lucru și să faceti demersurile necesare pentru obținerea primei pagini din carnet cu noile date.   Stagiile  de bioetica  pentru anul 2023  vor  fi fixate si postate pe  site-ul www.umfcdbioetica.ro. în  octombrie   2022. Inscrierea rezidentilor pentru  stagiul de bioetica  se efectueaza in limita locurilor disponibile.  Inscrieriea oricarui medic rezident la stagii  se va efectua cu respectarea normelor Ordinului nr. 101/3180/2015 pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală (vezi mai jos).  Conform acestui ordin inscrierile incep cu minimum 30 de zile înainte de începerea stagiului de pregătire. Documentele necesare intre care cererea de efectuare a pregătirii pentru acordul de primire al şefului de secţie/secţie clinică va fi conform modelului din anexa ordinului iar procedura de inscriere intocmai dupa cum este prezentata in ordinul mai sus amintit.  Toti medicii rezidenti efectueaza stagiul  de bioetica ceea ce sustine nevoia de moralitate in actul medical. Pentru a putea administra numarul mare de medici rezidenti toti medicii rezidenti sunt rugati ca in acord cu indrumatorul de stagiu sa se inscrie la stagiul  de bioetica in anul corespunzator, conform curiculei. Vor fi aprobate numai acele cereri de efectuare a stagiului care sunt adresate in cadrul anului de pregatire corespunzator curiculei. Prin exceptie, rezidentii care solicita efectuarea modulului in afara anului curicular vor trebui sa-si motiveze situatia de exceptie printr-o cerere aprobata de catre coordonatorul de rezidentiat insotita obligatoriu de dovada motivului care ii impiedica sa efectueze stagiul in anul corespunzator curiculei (ex. dovada plecarii din tara, dovada participarii la bursa, etc.).  Rezidentii care aleg sa nu solicite efectuarea stagiului  de bioetica in anul corespunzator curiculei si nici nu prezinta motivatia pentru aceasta situatie particulara vor fi inscrisi exclusiv in ultimul modul de bioetica in ultimul an de rezidentiat in limita locurilor disponibile.  Medicii rezidenti sunt rugati sa respecte impartirea curiculara pe stagii si module si de asemenea sa-si respecte colegii care aleg sa isi organizeze programul de pregatire astfel incat sa nu creeze disfunctionaliti. In situatia in care programarea celor trei-patru perioade cand se efectueaza stagiul  de bioetica pe perioada anului curicular  nu corespunde intrutotul programarii curiculare a specialitatii (de ex. exista o curicula in care modulul de bioetica este programat cu incepere din 15 decembrie si care ar urma sa se desfasoare pe timpul sarbatorilor de Craciun) va avea prioritate programarea efectuata de catre cadrele didactice ale Disciplinei de Medicina legala si Bioetica intrucat acestea desfasoara modulul de bioetica si doar ele isi cunosc programul normat de catre UMFCD, modulul de bioetica neputandu-se desfasura prin suprapunere cu alte atributii didactice.  Data exacta a stagiilor din urmatorul an se stabileste in fiecare an universitar incepand cu luna Octombrie fiind dependenta de programul universitar care este definitivat de catre UMFCD in jurul acestei perioade.     MINISTERUL SĂNĂTĂŢII, MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE Ordinul nr. 101/3180/2015 pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală    În vigoare de la 01.03.2015 Nr. 101/3.180  Ministerul Sănătăţii  Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice  Văzând Referatul de aprobare nr. NB 806 din 2 februarie 2015 al Direcţiei generale resurse umane, juridic şi contencios din cadrul Ministerului Sănătăţii,  având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 899/2002 privind organizarea învăţământului postuniversitar medical şi farmaceutic uman, cu modificările şi completările ulterioare,  în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, ministrul sănătăţii şi ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice emit prezentul ordin.  Art. I.  După articolul 21 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 671 din 1 octombrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se introduc şapte noi articole, articolele 211-217, cu următorul cuprins:  Art. 211.  Repartizarea în unitatea sanitară acreditată pentru efectuarea modulului, denumită în continuare unitatea sanitară acreditată, se realizează pe baza acordului de primire al şefului de secţie/secţie clinică din unitatea sanitară respectivă.  Art. 212.  Cu minimum 30 de zile înainte de începerea modulului de pregătire rezidenţii şi specialiştii prevăzuţi la art. 1 vor depune la unitatea sanitară acreditată cererea de efectuare a pregătirii, cu acordul de primire al şefului de secţie/secţie clinică, conform modelului din anexa care face parte integrantă din prezentul regulament. Unitatea sanitară acreditată centralizează cererile de efectuare a pregătirii, în original, pe care le transmite săptămânal direcţiei de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, însoţite de o copie a carnetului de rezident - prima pagină.  Art. 213.  Structura abilitată din cadrul direcţiei de sănătate publică prelucrează solicitările şi întocmeşte o adresă de repartiţie către unitatea sanitară acreditată care a transmis cererea şi o adresă de repartiţie către unitatea sanitară cu care a încheiat contractul de muncă de rezident. În cazul specialiştilor aflaţi în pregătire la a 2-a specialitate cu taxă, structura abilitată din cadrul direcţiei de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, întocmeşte numai adresa de repartiţie către secţia/secţia clinică în care se efectuează stagiul. Cu 5 zile înainte de începerea pregătirii, direcţia de sănătate publică transmite unităţilor sanitare de la care au venit solicitările adresele de repartiţie.  Art. 214.  La primirea adreselor de repartiţie unitatea sanitară acreditată eliberează rezidenţilor/specialiştilor adresele de repartiţie prevăzute la art. 213, pe care aceştia au obligaţia să le depună la secţia/secţia clinică din unitatea sanitară acreditată unde se desfăşoară modulul şi, după caz, la unitatea angajatoare.  Art. 215.  După finalizarea modulului de pregătire consemnată în carnet, rezidenţii/specialiştii vor depune la unitatea sanitară acreditată în care s-a efectuat pregătirea o copie a carnetului de rezident - prima pagina şi pagina din care să rezulte finalizarea modulului de pregătire. Aceste copii vor fi transmise la structura abilitată din cadrul direcţiei de sănătate publică.  Art. 216.  Validarea stagiilor efectuate pe parcursul fiecărui an de rezidenţiat va fi efectuată de către structura abilitată din cadrul direcţiei de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.  Art. 217.  Aplicarea vizei anuale se face de către serviciul resurse umane din unitatea angajatoare pe baza documentelor aflate în dosarul personal (pontaje lunare, întreruperi şi altele asemenea)."  Art. II.  Prezentul ordin se aplică începând cu data de 1 martie 2015.  Art. III.  (1) Pentru Centrul Universitar Bucureşti, până la data de 1 mai 2015 documentele prevăzute la art. 212 şi 215 din Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală, cu modificările şi completările ulterioare, se transmit către Compartimentul de management al pregătirii medicilor, medicilor dentişti şi farmaciştilor prin rezidenţiat şi a doua specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, Strada George Vraca nr. 9, sectorul 1, municipiul Bucureşti, care realizează activităţile prevăzute la art. 213.  (2) După data prevăzută la alin. (1) solicitările vor fi prelucrate de către structura abilitată din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti.  Art. IV.  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.          Ministrul sănătăţii,                              Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice, Nicolae Bănicioiu                                                     Mihai Sorin Cîmpeanu                                 ANEXĂ la regulament    CERERE Subsemnatul (a), . . . . . . . . . ……………………………………………., cod rezident . . . . . . . . ……………….. ., rezident/specialist în specialitatea . . . . . . . . . ………………………………..., vă rog să binevoiţi a-mi aproba efectuarea stagiului  de Bioetica din curricula de pregătire în specialitate în perioada 01.11.2022-14.11.2022 în secţia clinică  Medicina Legala/ INML “Mina Minovici” pe care o conduceţi.  Data                                                                                      Semnatura,           Domnului prof. univ. dr. Curcă George Cristian   Adresa e-mail rezident: ……………………………………,  tel:......................................... (optional)       Cerere pentru acord întrerupere         Subsemnatul (a), . . . . . . . . . …………………………………., cod rezident . . . . . . . . …………………………….. ., rezident/specialist în specialitatea . . . . . . . . . ……………………………….., vă rog să binevoiţi a-mi aproba întreruperea  stagiului de . . . . . . . . . . . . . . . . . …………….. . . in perioada  01.11.2022-14.11.2022  pentru a efectua stagiul de Bioetica din curicula de pregătire.      Data                                                                             Semnatura   Domnului prof. univ. dr. ………………………………..              

Link Zoom Meeting

Descriere:George Curca is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://us06web.zoom.us/j/9740032106?pwd=ajA2NVFxcVNXdUxBY2xLOHcxbCtTdz09 Meeting ID: 974 003 2106 Passcode: noiem@2021 One tap mobile +40316301088,,9740032106#,,,,*8391629935# Romania +40371700418,,9740032106#,,,,*8391629935# Romania Dial by your location +40 31 630 1088 Romania +40 37 170 0418 Romania Meeting ID: 974 003 2106 Passcode: 8391629935 Find your local number: https://us06web.zoom.us/u/kbmk9YnA3Q

ATENȚIE MODULUL DE BIO

 ATENȚIE MODULUL DE BIOETICĂ ȘI MEDICINĂ LEGALĂ  ANUNȚ PENTRU REZIDENȚII INTERESAȚI   Stagii de Bioetică în anul 2022: Stagiu în perioada 01.02.2022-14.02.2022  - înscrierile se fac  în perioada 08.11.2021-25.11.2021 în limita locurilor disponibile.  - Coordonator stagiu de Bioetică  - Prof. Univ. Dr.Curcă George Cristian       2. Stagiu în perioada 15.05.2022-30.05.2022  - înscrierile se fac  în perioada 01.02.2022-15.02.2022 în limita locurilor disponibile.  - Coordonator stagiu de Bioetică  - Prof. Univ. Dr. Hostiuc Sorin Iulian   Stagiul de medicina legală de doua saptămâni pentru cei de la Chirurgie plastică și Medicina muncii va avea loc în perioada: 15.01.2022-31.01.2022   - perioada de înscriere 08.11.2021-25.11.2021. - Coordonator stagiu - Prof. Univ. Dr.Curcă George Cristian  Înscrierile se fac personal doar in perioada mentionata  de pe adresa de e-mail instituțională – UMFCD (cea care se termină cu  @rez.umfcd.ro). Actele necesare (și obligatorii) pentru înscriere,  mai jos menționate, se trimit toate odata pe  adresa de e-mail secretariatmedlegbio@umfcd.ro încărcate într-un singur fișier. Ele vor fi trimise la DSP spre verificare, iar în baza lor se va elibera repartiția  de efectuare a stagiului. Dosarul trimis incomplet (ex: lipsă acord întrerupere) atrage după sine blocarea dosarului și ca urmare nu se va elibera repartiția de stagiu de la DSP. Fiecare email cu solicitare înscriere (în perioada antemenționată) va primi confirmare în cel mult 7 zile. Dacă este depășit acest interval, vă rugăm să sunați pentru confirmare de primire la secretariatul disciplinei la numarul de tel. 031 423 07 19 Actele necesare  la înscriere (sunt obligatorii): A.Rezidentii cu domiciliul în Romania depun: copie  după prima pagină a carnetului de rezident;  acordul pentru întreruperea de stagiu (acolo unde este nevoie); cererea tip completată. B. Rezidentii cu domiciliul în Romania care nu au carnet de rezident depun:  acordul profesorului coordonator; acordul pentru întreruperea de stagiu (acolo unde este nevoie); cererea tip completată. C. Rezidentii cu domiciliul în altă țară depun: copie  după prima pagină a carnetului de rezident sau (în lipsă) acordul profesorului coordonator; cererea tip completată; acordul de intrerupere (acolo unde este nevoie); Înscrierea medicilor rezidenți în vederea efectuării stagiului de bioetică  se efectuează în limita locurilor disponibile, în ordinea înscrierii.   Stagiul de bioetica  pentru luna noiembrie pentru  anul 2022  va  fi fixat si postate pe  site-ul www.umfcdbioetica.ro în  septembrie  2022. Inscrieriea oricarui medic rezident la stagii  se va efectua cu respectarea normelor Ordinului nr. 101/3180/2015 pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală (vezi mai jos).  Conform acestui ordin inscrierile incep cu minimum 30 de zile înainte de începerea stagiului de pregătire. Documentele necesare intre care cererea de efectuare a pregătirii pentru acordul de primire al şefului de secţie/secţie clinică va fi conform modelului din anexa ordinului iar procedura de inscriere intocmai dupa cum este prezentata in ordinul mai sus amintit.  Toti medicii rezidenti efectueaza stagiul  de bioetica ceea ce sustine nevoia de moralitate in actul medical. Pentru a putea administra numarul mare de medici rezidenti care trec pe rand prin bancile amfiteatrului mare al INML in cadrul  stagiului  lor de bioetica si pentru a nu se crea aglomerari, toti medicii rezidenti sunt rugati ca in acord cu indrumatorul de stagiu sa se prezinte la stagiul  de bioetica in anul corespunzator, conform curiculei. Vor fi aprobate numai acele cereri de efectuare a stagiului care sunt adresate in cadrul anului de pregatire corespunzator curiculei. Prin exceptie, rezidentii care solicita efectuarea modulului in afara anului curicular vor trebui sa-si motiveze situatia de exceptie printr-o cerere aprobata de catre coordonatorul de rezidentiat insotita obligatoriu de dovada motivului care ii impiedica sa efectueze stagiul in anul corespunzator curiculei (ex. dovada plecarii din tara, dovada participarii la bursa, etc.).  Rezidentii care aleg sa nu solicite efectuarea stagiului  de bioetica in anul corespunzator curiculei si nici nu prezinta motivatia pentru aceasta situatie particulara vor fi inscrisi exclusiv in ultimul modul de bioetica in ultimul an de rezidentiat in limita locurilor disponibile.  Medicii rezidenti sunt rugati sa respecte impartirea curiculara pe stagii si module si de asemenea sa-si respecte colegii care aleg sa isi organizeze programul de pregatire astfel incat sa nu creeze disfunctionaliti. In situatia in care programarea celor trei perioade cand se efectueaza stagiul  de bioetica pe perioada anului curicular  nu corespunde intrutotul programarii curiculare a specialitatii (de ex. exista o curicula in care modulul de bioetica este programat cu incepere din 15 decembrie si care ar urma sa se desfasoare pe timpul sarbatorilor de Craciun) va avea prioritate programarea efectuata de catre cadrele didactice ale Disciplinei de Medicina legala si Bioetica intrucat acestea desfasoara modulul de bioetica si doar ele isi cunosc programul normat de catre UMFCD, modulul de bioetica neputandu-se desfasura prin suprapunere cu alte atributii didactice.  Data exacta a stagiilor din urmatorul an se stabileste in fiecare an universitar incepand cu 15 Octombrie fiind dependenta de programul universitar care este definitivat de catre UMFCD in jurul acestei perioade.   MINISTERUL SĂNĂTĂŢII, MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE Ordinul nr. 101/3180/2015 pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală    În vigoare de la 01.03.2015 Nr. 101/3.180  Ministerul Sănătăţii  Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice  Văzând Referatul de aprobare nr. NB 806 din 2 februarie 2015 al Direcţiei generale resurse umane, juridic şi contencios din cadrul Ministerului Sănătăţii,  având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 899/2002 privind organizarea învăţământului postuniversitar medical şi farmaceutic uman, cu modificările şi completările ulterioare,  în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, ministrul sănătăţii şi ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice emit prezentul ordin.  Art. I.  După articolul 21 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 671 din 1 octombrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se introduc şapte noi articole, articolele 211-217, cu următorul cuprins:  Art. 211.  Repartizarea în unitatea sanitară acreditată pentru efectuarea modulului, denumită în continuare unitatea sanitară acreditată, se realizează pe baza acordului de primire al şefului de secţie/secţie clinică din unitatea sanitară respectivă.  Art. 212.  Cu minimum 30 de zile înainte de începerea modulului de pregătire rezidenţii şi specialiştii prevăzuţi la art. 1 vor depune la unitatea sanitară acreditată cererea de efectuare a pregătirii, cu acordul de primire al şefului de secţie/secţie clinică, conform modelului din anexa care face parte integrantă din prezentul regulament. Unitatea sanitară acreditată centralizează cererile de efectuare a pregătirii, în original, pe care le transmite săptămânal direcţiei de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, însoţite de o copie a carnetului de rezident - prima pagină.  Art. 213.  Structura abilitată din cadrul direcţiei de sănătate publică prelucrează solicitările şi întocmeşte o adresă de repartiţie către unitatea sanitară acreditată care a transmis cererea şi o adresă de repartiţie către unitatea sanitară cu care a încheiat contractul de muncă de rezident. În cazul specialiştilor aflaţi în pregătire la a 2-a specialitate cu taxă, structura abilitată din cadrul direcţiei de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, întocmeşte numai adresa de repartiţie către secţia/secţia clinică în care se efectuează stagiul. Cu 5 zile înainte de începerea pregătirii, direcţia de sănătate publică transmite unităţilor sanitare de la care au venit solicitările adresele de repartiţie.  Art. 214.  La primirea adreselor de repartiţie unitatea sanitară acreditată eliberează rezidenţilor/specialiştilor adresele de repartiţie prevăzute la art. 213, pe care aceştia au obligaţia să le depună la secţia/secţia clinică din unitatea sanitară acreditată unde se desfăşoară modulul şi, după caz, la unitatea angajatoare.  Art. 215.  După finalizarea modulului de pregătire consemnată în carnet, rezidenţii/specialiştii vor depune la unitatea sanitară acreditată în care s-a efectuat pregătirea o copie a carnetului de rezident - prima pagina şi pagina din care să rezulte finalizarea modulului de pregătire. Aceste copii vor fi transmise la structura abilitată din cadrul direcţiei de sănătate publică.  Art. 216.  Validarea stagiilor efectuate pe parcursul fiecărui an de rezidenţiat va fi efectuată de către structura abilitată din cadrul direcţiei de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.  Art. 217.  Aplicarea vizei anuale se face de către serviciul resurse umane din unitatea angajatoare pe baza documentelor aflate în dosarul personal (pontaje lunare, întreruperi şi altele asemenea)."  Art. II.  Prezentul ordin se aplică începând cu data de 1 martie 2015.  Art. III.  (1) Pentru Centrul Universitar Bucureşti, până la data de 1 mai 2015 documentele prevăzute la art. 212 şi 215 din Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală, cu modificările şi completările ulterioare, se transmit către Compartimentul de management al pregătirii medicilor, medicilor dentişti şi farmaciştilor prin rezidenţiat şi a doua specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, Strada George Vraca nr. 9, sectorul 1, municipiul Bucureşti, care realizează activităţile prevăzute la art. 213.  (2) După data prevăzută la alin. (1) solicitările vor fi prelucrate de către structura abilitată din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti.  Art. IV.  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.          Ministrul sănătăţii,                                  Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice, Nicolae Bănicioiu                                                     Mihai Sorin Cîmpeanu                       ANEXĂ la regulament      CERERE       Subsemnatul (a), . . . . . . . . . ……………………………………………., cod rezident . . . . . . . . ……………….. ., rezident/specialist în specialitatea . . . . . . . . . ………………………………..., vă rog să binevoiţi a-mi aproba efectuarea stagiului . . . . . . . . . . . …. . . . . . . . . din curricula de pregătire în specialitate în perioada . . . . . . . . . ………………….., în secţia/secţia clinică INML Mina Minovici / Medicina Legala Clinică pe care o conduceţi.    Data                                                                                      Semnatura,             Domnului prof.univ. dr. ………………………………………. (se completeaza cu numele  coordonatorului stagiului  menționat pentru  perioada la care vă înscrieți)                     Cerere pentru acord întrerupere         Subsemnatul (a), . . . . . . . . . …………………………………., cod rezident . . . . . . . . …………………………….. ., rezident/specialist în specialitatea . . . . . . . . . ……………………………….., vă rog să binevoiţi a-mi aproba întreruperea  stagiului de . . . . . . . . . . . . . . . . . …………….. . . în perioada …………………….… pentru a efectua stagiul de Bioetica din curicula de pregătire.,                                 Data                                                                                      Semnatura,             Domnului prof.univ. dr. ………………………………………. (semneaza coordonatorul stagiului pe care îl întrerupeți )